Nieuwe kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts in het Tijdschrift voor Bouwrecht

In TBR 2016/150 is een kroniek opgenomen waarin de adviezen van de Commissie die gepubliceerd zijn tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 worden besproken. De adviezen behandelen diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen: de bevoegdheid van de Commissie, geschiktheidseisen, gunningscriteria, technische specificaties, Nota van Inlichtingen, motiveringsplicht, proportionaliteit, tijdig klagen, rechtsverwerking, tijdig klagen, proactieve houding, mogelijkheid tot herstel, clusteren, raamovereenkomst, verbonden ondernemingen, belangenverstrengeling, social return, Negometrix, meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, rechtsbescherming/motivering gunningsbeslissing en tenslotte de vraag of er sprake is van inbesteding of aanbestedingsplichtige opdrachten.

De kroniek wordt afgesloten met een korte opmerking ten aanzien van het nut van de Commissie en de status die aan de adviezen wordt toegekend in de rechtspraak. Opgemerkt wordt dat er, mede gezien de ‘volle toetsing’ door de Commissie, naar mening van de auteurs door rechters meer gewicht aan een advies zou moeten worden toegekend. Ter onderbouwing van dit standpunt wordt verwezen naar de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van de Aanbestedingswet 2012, waaruit volgens de auteurs afgeleid kan worden dat het niet de bedoeling is geweest van de wetgever dat adviezen van de Commissie enkel een ‘mening’ zijn.

In TBR 2015/187 en TBR 2015/175 zijn kronieken over eerder gepubliceerde adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts opgenomen.

Zie:
- B.J.H. Blaisse-Verkooijen, J.C. Binnerts en L.A. Dutmer, Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts (Deel 1), TBR 2015/175
- B.J.H. Blaisse-Verkooijen, J.C. Binnerts en L.A. Dutmer, Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts (Deel 2), TBR 2015/187
- B.J.H. Blaisse-Verkooijen, J.C. Binnerts, L.A. Dutmer en J.V. Dijkman, Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts, TBR 2016/150