Behandelde klachten

Advies 415: Is een korting op de prijs wegens overschrijding van topinkomens van bestuurders proportioneel?

Publicatiedatum: 03/11/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de levering van WMO-zorgdiensten. De opdracht is verdeeld in zes percelen.

PDF icon 170728_-_advies_415_-.pdf  [326.4 KB]

Advies 270: Te summiere beschrijving gunningscriteria is in strijd met transparantiebeginsel.

Publicatiedatum: 03/11/2017

Europese openbare aanbesteding voor de verwerking van huishoudelijk restafval en grofvuil. Geklaagd wordt over twee dingen:
1. de gunningscriteria Duurzaamheid en Flexibiliteit zijn onvoldoende transparant; en
2. beklaagde is voornemens het gunningscriterium Duurzaamheid op discriminatoire wijze toe te passen.

PDF icon 150918_-_advies_270_-.pdf  [136.64 KB]

Advies 283: Kwaliteit is conform de aanbestedingsstukken beoordeeld - geen strijd met transparantiebeginsel. Strategische inschrijving niet aangetoond.

Publicatiedatum: 03/11/2017

Beklaagde heeft namens drie aanbestedende diensten een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een door ieder van die aanbestedende diensten afzonderlijk te sluiten raamovereenkomst met meerdere ondernemingen voor ICT adviesdiensten. De opdracht is verdeeld in vier percelen. Er zijn twee klachten:
1. De inschrijving van klager is niet correct beoordeeld. De inhoudelijke vragen die in de subgunningscriteria werden gesteld enerzijds en de wijze waarop de inschrijving van klager is beoordeeld anderzijds, sluiten niet op elkaar aan; en

PDF icon 170210_-_advies_283_-.pdf  [255.05 KB]

Advies 421: Advocatendiensten mogen meervoudig onderhands op laagste prijs gegund worden met één uurtarief als criterium.

Publicatiedatum: 13/10/2017

Meervoudig onderhandse procedure voor een raamovereenkomst met één onderneming voor het leveren van juridische dienstverlening. Het gunningscriterium van de laagste prijs is van toepassing verklaard, waarbij om één uniform uurtarief wordt gevraagd. De klacht is tweeledig:
1. Het uurtarief bepaalt slechts ten dele de prijs aangezien het mogelijk is dat een kantoor met een hoger uurtarief efficiënter werkt en de facto een lagere prijs in rekening brengt;
2. De motivering van de keuze voor de laagste prijs als gunningscriterium is ondeugdelijk.

PDF icon 170728_-_advies_421_-.pdf  [365.43 KB]

Advies 399: Intrekking aanbesteding niet tijdig gemotiveerd. Wel een gegronde reden daarvoor (tardief) gegeven.

Publicatiedatum: 13/10/2017

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor drie raamovereenkomsten voor aftransport, acceptatie en verwerking van diverse afvalstromen van milieuparken van beklaagden X, Y en Z. Klager heeft ingeschreven op perceel 8, waar de opdracht voorlopig gegund is aan de Combinatie A en B. Tegen dit gunningsvoornemen heeft klager een kort geding aanhangig gemaakt. Nog voor de zitting heeft beklaagde aan klager zonder motivering meegedeeld de gunningsbeslissing in te trekken en een nieuwe aanbesteding voor perceel 8 te zullen organiseren.

PDF icon 170224_-_advies_399_-.pdf  [456.42 KB]

Advies 206: Ongeldige inschrijving gewijzigd door aanbestedende dienst - dit is in strijd met de regels.

Publicatiedatum: 13/10/2017

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor een overheidsopdracht voor verlenen van adviesdiensten ten behoeve van de realisatie van Dynamische Reis Informatie Systemen (“DRIS”). Geklaagd wordt dat beklaagde in strijd met de regels de prijsopgaaf van klager op een punt naar boven bijgesteld heeft en op een ander punt naar beneden bijgesteld heeft. Beklaagde stelt dat klager een ongeldige inschrijving heeft gedaan, maar dat sprake is van een gebrek dat zich voor herstel leende.

PDF icon 160509_-_advies_206_-.pdf  [158.99 KB]

Advies 417: Enkelvoudig onderhandse procedure op onjuiste wijze voortgezet als meervoudig onderhandse procedure – risico van leuren.

Publicatiedatum: 29/09/2017

Beklaagde heeft op 20 december 2016 een offerte opgevraagd bij klager voor een overheidsopdracht voor diensten voor het ontwikkelen van een integrale visie op haar sociaal domein. Op 25 januari 2017 heeft beklaagde ook een andere onderneming voor deze overheidsopdracht benaderd.

PDF icon 170714_-_advies_417_-.pdf  [195.7 KB]

Advies 414: Klager mocht ≥5% invullen waar één kortingspercentage werd gevraagd, maar ook een minimumpercentage.

Publicatiedatum: 29/09/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van cateringproducten. In het Beschrijvend document is bepaald dat er één kortingspercentage voor alle producten uit het randassortiment moet worden ingevuld. Klager heeft ingevuld “≥5%” en haar inschrijving is om die reden ongeldig verklaard. In het eerste klachtonderdeel stelt klager dat haar inschrijving ten onrechte als ongeldig terzijde is gelegd. In het tweede klachtonderdeel stelt klager dat beklaagde ten onrechte niet om verduidelijking van het kortingspercentage gevraagd.

PDF icon 170728_-_advies_414_-.pdf  [211.4 KB]

Advies 410: Aanbesteding schapenbegrazing tijdens lammerperiode is ongelukkig moment.

Publicatiedatum: 30/08/2017

Meervoudig onderhandse procedure voor een opdracht voor diensten van schapenbegrazing van natuurgebieden. De klacht omvat vijf onderdelen:
1- Beklaagde is afgeweken van haar eigen procedureregels en heeft na wijziging van de procedures geen redelijke termijnen gehanteerd.
2- De inschrijvingen van klager zijn ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd.

PDF icon 170623_-_advies_410_-.pdf  [253.84 KB]

Advies 409: Zijn referentie-eisen bij aanbesteding assessments toelaatbaar?

Publicatiedatum: 30/08/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor assessmentdiensten.

PDF icon 170510_-_advies_409.pdf  [306.3 KB]

Pagina's