Behandelde klachten

Advies 430: Klacht over voorschrijven Duits keurmerk RAL GZ 951/1 voor containers deels gegrond.

Publicatiedatum: 13/02/2018

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van minicontainers en chips inclusief bijbehorende dienstverlening. Geklaagd wordt over het voorschrijven van het Duitse keurmerk RAL GZ 951/1, wat in strijd zou zijn met artikel 34 VWE, disproportioneel zou zijn en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

PDF icon 180129_-_advies_430_-.pdf  [351.87 KB]

Advies 444: Diverse klachten van een branchevereniging over niet transparante aanbesteding architectuurdiensten gegrond verklaard.

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese niet-openbare procedure voor architectendiensten voor nieuwbouw en inbreiding van een schoolgebouw. Geklaagd wordt door een brancheorganisatie. De klacht omvat vijf onderdelen:

PDF icon 171218_-_advies_444_-.pdf  [429.19 KB]

Advies 420: Onduidelijke eis aan kosten ligdagen bij andere uitvaartondernemer is in strijd met transparantieverplichting.

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met twee opdrachtnemers voor het uitvoeren van uitvaartdiensten van gemeentewege. Beklaagde heeft de gunningsbeslissing ingetrokken omdat klager haar inschrijving niet gestand zou doen. Klager stelt dat zij dat wel doet. Klager stemt echter niet in met verhoogde eisen, die beklaagde na de mededeling van de gunningsbeslissing kenbaar heeft gemaakt.

PDF icon 171130_-_advies_420_-.pdf  [204.64 KB]

Advies 437: Prijsbijlage ontbreekt bij inschrijving. Terecht ongeldig verklaard.

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor diensten betreffende inspecties, preventief onderhoud, correctief onderhoud (storingen) en herstellingen (manco's) van hijswerktuigen ten behoeve van objecten van X. De opdracht is verdeeld in vijf percelen. Hoofdstuk 2 van het ARW 2016 is van toepassing verklaard. De inschrijving van klager is ongeldig verklaard omdat Bijlage 12 Herstellingen hijswerktuigen ontbreekt. Klager maakt hiertegen bezwaar.

PDF icon 171113_-_advies_437_-.pdf  [281.34 KB]

Advies 439: Overschrijdt beklaagde haar wettelijke taakstelling met de aanbestedingsprocedure?

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor diensten betreffende het vervoer van stoffelijke overschotten. De opdracht is verdeeld in 23 percelen, waaronder één perceel de meldkamer betreft.  Er zijn twee klachtonderdelen:

PDF icon 171128_-_advies_439_-.pdf  [288.68 KB]

Advies 413: Gunningscriterium moet verband houden met de opdracht.

Publicatiedatum: 19/12/2017

Onder een dynamisch aankoopsysteem is een uitnodiging tot inschrijving gedaan voor een opdracht tot het uitvoeren van projectmanagement van bouw- en vastgoedprojecten in Caribisch Nederland. In het eerste klachtonderdeel stelt klager dat het subgunningscriterium 'De mate van ervaring als Projectmanager/projectleider met projecten op basis van een geïntegreerd contract' disproportioneel is.

PDF icon 170726_-_advies_413_-.pdf  [213.14 KB]

Advies 427: Mag de winnende inschrijver in de onderbouwingsfase een onderaannemer opgeven waarover hij niet kan beschikken?

Publicatiedatum: 14/12/2017

Europese openbare procedure voor diensten voor het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding. Het ARW 2016 is van toepassing verklaard. Volgens het Inschrijvingsdocument dient de winnende inschrijver na voorlopige gunning in de onderbouwingsfase binnen een bepaalde termijn Bijlage 1 met vermelding van alle in te zetten tracties (met kenteken) en onderaannemers in te dienen.

PDF icon 171110_-_advies_427_-.pdf  [173.39 KB]

Advies 425: Ondeugdelijke motivering van de gunningsbeslissing.

Publicatiedatum: 11/12/2017

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor werken inzake de realisatie van twee verenigingsgebouwen, de aanleg van sportvelden en de terreininrichting van een sportpark. Geklaagde wordt dat de mededeling van de gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd is. Uit de mededeling van de gunningsbeslissing blijkt volgens klager dat beklaagde weliswaar een onderbouwing heeft gegeven van de fictieve aftrek voor de inschrijving van Y, maar dat voor de inschrijving van de winnende inschrijver X slechts het totaal van de fictieve aftrek kenbaar is gemaakt.

PDF icon 171026_-_advies_425_-.pdf  [218.43 KB]

Advies 419: Onderhandse gunning van organisatie van kermissen onvoldoende gemotiveerd.

Publicatiedatum: 08/12/2017

Beklaagde heeft in januari 2017 een overheidsopdracht voor diensten voor de begeleiding en ondersteuning van de organisatie van kermissen enkelvoudig onderhands aan X gegund. Klager stelt dat deze dienst op grond van het inkoopbeleid van beklaagde had moeten worden aanbesteed.

PDF icon 171103_-_advies_419_-.pdf  [333 KB]

Advies 423: Ten onrechte geen weging prijs/kwaliteit vastgesteld. Geen verplichting tot stellen van verificatievragen.

Publicatiedatum: 29/11/2017

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor een raamovereenkomst met één onderneming voor de levering van mantelzorgwaarderingspassen. Er zijn twee klachtonderdelen:

  1. De beoordelings- en gunningssystematiek, zoals die in de Offerte-aanvraag is bekendgemaakt, voldoet niet aan de eisen die op grond van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie daaraan kunnen worden gesteld; en

PDF icon 170929_-_advies_423_-.pdf  [311.66 KB]

Pagina's