Behandelde klachten

Advies 427: Mag de winnende inschrijver in de onderbouwingsfase een onderaannemer opgeven waarover hij niet kan beschikken?

Publicatiedatum: 14/12/2017

Europese openbare procedure voor diensten voor het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding. Het ARW 2016 is van toepassing verklaard. Volgens het Inschrijvingsdocument dient de winnende inschrijver na voorlopige gunning in de onderbouwingsfase binnen een bepaalde termijn Bijlage 1 met vermelding van alle in te zetten tracties (met kenteken) en onderaannemers in te dienen.

PDF icon 171110_-_advies_427_-.pdf  [173.39 KB]

Advies 425: Ondeugdelijke motivering van de gunningsbeslissing.

Publicatiedatum: 11/12/2017

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor werken inzake de realisatie van twee verenigingsgebouwen, de aanleg van sportvelden en de terreininrichting van een sportpark. Geklaagde wordt dat de mededeling van de gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd is. Uit de mededeling van de gunningsbeslissing blijkt volgens klager dat beklaagde weliswaar een onderbouwing heeft gegeven van de fictieve aftrek voor de inschrijving van Y, maar dat voor de inschrijving van de winnende inschrijver X slechts het totaal van de fictieve aftrek kenbaar is gemaakt.

PDF icon 171026_-_advies_425_-.pdf  [218.43 KB]

Advies 419: Onderhandse gunning van organisatie van kermissen onvoldoende gemotiveerd.

Publicatiedatum: 08/12/2017

Beklaagde heeft in januari 2017 een overheidsopdracht voor diensten voor de begeleiding en ondersteuning van de organisatie van kermissen enkelvoudig onderhands aan X gegund. Klager stelt dat deze dienst op grond van het inkoopbeleid van beklaagde had moeten worden aanbesteed.

PDF icon 171103_-_advies_419_-.pdf  [333 KB]

Advies 423: Ten onrechte geen weging prijs/kwaliteit vastgesteld. Geen verplichting tot stellen van verificatievragen.

Publicatiedatum: 29/11/2017

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor een raamovereenkomst met één onderneming voor de levering van mantelzorgwaarderingspassen. Er zijn twee klachtonderdelen:

  1. De beoordelings- en gunningssystematiek, zoals die in de Offerte-aanvraag is bekendgemaakt, voldoet niet aan de eisen die op grond van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie daaraan kunnen worden gesteld; en

PDF icon 170929_-_advies_423_-.pdf  [311.66 KB]

Advies 426: Baaierd van klachten over aanbesteding besloten vervoer.

Publicatiedatum: 29/11/2017

Het betreft een Europese openbare procedure voor WMO-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer en lokaal vervoer, plus vervoer dat over aangewezen regiogrenzen heengaat. De opdracht is verdeeld in zeven percelen waarbij inschrijvers kunnen inschrijven op alle percelen, maar waarbij een maximum geldt van drie percelen die een inschrijver gegund kan krijgen. De klacht omvat 9 onderdelen:

PDF icon 171027_-_advies_426-i_-.pdf  [1.02 MB]

Advies 415: Is een korting op de prijs wegens overschrijding van topinkomens van bestuurders proportioneel?

Publicatiedatum: 03/11/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de levering van WMO-zorgdiensten. De opdracht is verdeeld in zes percelen.

PDF icon 170728_-_advies_415_-.pdf  [326.4 KB]

Advies 270: Te summiere beschrijving gunningscriteria is in strijd met transparantiebeginsel.

Publicatiedatum: 03/11/2017

Europese openbare aanbesteding voor de verwerking van huishoudelijk restafval en grofvuil. Geklaagd wordt over twee dingen:
1. de gunningscriteria Duurzaamheid en Flexibiliteit zijn onvoldoende transparant; en
2. beklaagde is voornemens het gunningscriterium Duurzaamheid op discriminatoire wijze toe te passen.

PDF icon 150918_-_advies_270_-.pdf  [136.64 KB]

Advies 283: Kwaliteit is conform de aanbestedingsstukken beoordeeld - geen strijd met transparantiebeginsel. Strategische inschrijving niet aangetoond.

Publicatiedatum: 03/11/2017

Beklaagde heeft namens drie aanbestedende diensten een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een door ieder van die aanbestedende diensten afzonderlijk te sluiten raamovereenkomst met meerdere ondernemingen voor ICT adviesdiensten. De opdracht is verdeeld in vier percelen. Er zijn twee klachten:
1. De inschrijving van klager is niet correct beoordeeld. De inhoudelijke vragen die in de subgunningscriteria werden gesteld enerzijds en de wijze waarop de inschrijving van klager is beoordeeld anderzijds, sluiten niet op elkaar aan; en

PDF icon 170210_-_advies_283_-.pdf  [255.05 KB]

Advies 421: Advocatendiensten mogen meervoudig onderhands op laagste prijs gegund worden met één uurtarief als criterium.

Publicatiedatum: 13/10/2017

Meervoudig onderhandse procedure voor een raamovereenkomst met één onderneming voor het leveren van juridische dienstverlening. Het gunningscriterium van de laagste prijs is van toepassing verklaard, waarbij om één uniform uurtarief wordt gevraagd. De klacht is tweeledig:
1. Het uurtarief bepaalt slechts ten dele de prijs aangezien het mogelijk is dat een kantoor met een hoger uurtarief efficiënter werkt en de facto een lagere prijs in rekening brengt;
2. De motivering van de keuze voor de laagste prijs als gunningscriterium is ondeugdelijk.

PDF icon 170728_-_advies_421_-.pdf  [365.43 KB]

Advies 399: Intrekking aanbesteding niet tijdig gemotiveerd. Wel een gegronde reden daarvoor (tardief) gegeven.

Publicatiedatum: 13/10/2017

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor drie raamovereenkomsten voor aftransport, acceptatie en verwerking van diverse afvalstromen van milieuparken van beklaagden X, Y en Z. Klager heeft ingeschreven op perceel 8, waar de opdracht voorlopig gegund is aan de Combinatie A en B. Tegen dit gunningsvoornemen heeft klager een kort geding aanhangig gemaakt. Nog voor de zitting heeft beklaagde aan klager zonder motivering meegedeeld de gunningsbeslissing in te trekken en een nieuwe aanbesteding voor perceel 8 te zullen organiseren.

PDF icon 170224_-_advies_399_-.pdf  [456.42 KB]

Pagina's