Behandelde klachten

Advies 466: Maatvoering te verkopen perceel bouwgrond niet precies bekend - toch voldoende transparant.

Publicatiedatum: 23/07/2018

Nationale openbare procedure voor het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de (ver)koop en herontwikkeling van een bouwkavel. De klacht houdt in dat beklaagde in strijd met het transparantiebeginsel heeft gehandeld door de exacte afmetingen van de kavel niet bekend te maken aan inschrijvers. De aanbesteding mist volgens klager een maatvaste onderlegger.

PDF icon 180411_-_advies_466_-.pdf  [194.69 KB]

Advies 452: Te laat geklaagd over te strenge omzeteis en onredelijke geschiktheidseis

Publicatiedatum: 23/07/2018

Europese openbare aanbesteding voor een overheidsopdracht voor de levering en installatie van zonnepanelen. Nadat de opdracht voorlopig gegund was aan klager, heeft beklaagde naar aanleiding van bezwaren van een andere inschrijver de gunningsbeslissing ingetrokken. De reden hiervoor is dat klager niet voldaan heeft aan de omzeteis. De klacht omvat twee onderdelen:

PDF icon 180430_-_advies_452_-.pdf  [195.99 KB]

Advies 424: Merk voorschrijven bij laboratoriumproducten mag, mits 'of gelijkwaardig' is toegevoegd.

Publicatiedatum: 06/07/2018

Beklaagde heeft mede namens vier andere organisaties een Europese openbare procedure aangekondigd voor raamovereenkomsten met één ondernemer respectievelijk met meerdere ondernemers voor de opslag, distributie en levering van laboratoriumchemicaliën en laboratorium-disposables verdeeld over zes percelen. De klacht betreft percelen 1, 3 en 4. Beklaagde heeft onderscheid gemaakt tussen producten van categorie A, B respectievelijk C.

PDF icon 180227_-_advies_424_-.pdf  [353.35 KB]

Advies 451: Onduidelijk of BRL 2506 certificaat geschiktheidseis of uitvoeringsvoorwaarde is - onvoldoende transparant.

Publicatiedatum: 06/07/2018

Beklaagden hebben op 29 mei 2017 een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een raamovereenkomst per perceel met één onderneming voor diensten voor de afzet van bouwstoffen, grond en asfalt. De klacht omvat vier onderdelen:

PDF icon 180528_-_advies_451_-.pdf  [375.15 KB]

Advies 460: Ten onrechte geen gelegenheid tot herstel geboden bij kennelijke fout in totaalbedrag van de inschrijfstaat.

Publicatiedatum: 06/07/2018

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor overheidsopdracht voor diensten voor ecologisch vooronderzoek voor een aantal locaties van beklaagde. De opdracht is verdeeld in drie percelen. Beklaagde heeft hoofdstuk 7 van het ARW 2016 op deze aanbesteding van toepassing verklaard. De klacht houdt in dat de inschrijving van klager ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd is en aan klager ten onrechte geen mogelijkheid tot herstel is geboden.

PDF icon 180410_-_advies_460_-.pdf  [305.28 KB]

Advies 450: Klacht over clustering van opdrachten van maaiwerkzaamheden gegrond verklaard.

Publicatiedatum: 20/06/2018

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor maaiwerkzaamheden in een aantal stadsdelen van een zestal gemeenten. Het ARW 2016 is op de aanbestedingsprocedure van toepassing verklaard. Geklaagd wordt dat beklaagde in strijd met artikel 1.5 Aw 2012 handelt door opdrachten samen te voegen, zonder daar enige motivering voor te geven, en door vervolgens die samengevoegde opdracht niet in percelen op te delen, zonder daar een voldoende motivering voor te geven.

PDF icon 180228_-_advies_450_-.pdf  [179.84 KB]

Advies 454: Ondanks niet perfect prijzenblad is het prijscriterium voldoende transparant.

Publicatiedatum: 20/06/2018

Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst met één leverancier voor payrolling.

In de eerste Nota van Inlichtingen is het volgende opgenomen:

PDF icon 180417_-_advies_454_-.pdf  [274.35 KB]

Advies 448: Klachten over beoordelingsmethodiek en beoordeling ongegrond verklaard.

Publicatiedatum: 15/05/2018

Meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten die zien op strategische advisering voor de reproductie van media. De klacht omvat drie onderdelen:

1. Het gunningscriterium 'referenties' is onduidelijk en niet transparant;
2. Beklaagde heeft de beoordelingsmethodiek tijdens de aanbestedingsprocedure gewijzigd;
3. Beklaagde heeft klager onvoldoende punten toegekend voor het beoordelingselement 1 van het gunningscriterium kwaliteit.

PDF icon 180309_-_advies_448_-.pdf  [254.92 KB]

Advies 449: Zeer hoog gewicht voor gunningscriterium netwerkdekking niet disproportioneel.

Publicatiedatum: 15/05/2018

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het tot stand brengen van netwerkverbindingen en telefonie.

PDF icon 190424_-_advies_449_-.pdf  [290.04 KB]

Advies 440: Business case deelfietsenplan moet ook rekening houden met optiejaar - financieel bedrijfsplan van klager terecht als slecht beoordeeld.

Publicatiedatum: 07/05/2018

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor een (concessie)opdracht voor diensten voor het beschikbaar stellen, plaatsen, beheren en onderhouden van een (e-)fietsendeelsysteem met een looptijd van 37 +12 = 49 maanden. Klager heeft bij haar ingediende business case een onderbouwing van de vaste looptijd van 37 maanden gegeven, maar niet voor het laatste optiejaar. Om die reden scoort klager zeer laag op een aantal gunningscriteria. De klacht bestaat uit twee onderdelen:

PDF icon 180227_-_advies_440_-.pdf  [172.34 KB]

Pagina's