Behandelde klachten

Advies 460: Ten onrechte geen gelegenheid tot herstel geboden bij kennelijke fout in totaalbedrag van de inschrijfstaat.

Publicatiedatum: 06/07/2018

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor overheidsopdracht voor diensten voor ecologisch vooronderzoek voor een aantal locaties van beklaagde. De opdracht is verdeeld in drie percelen. Beklaagde heeft hoofdstuk 7 van het ARW 2016 op deze aanbesteding van toepassing verklaard. De klacht houdt in dat de inschrijving van klager ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd is en aan klager ten onrechte geen mogelijkheid tot herstel is geboden.

PDF icon 180410_-_advies_460_-.pdf  [305.28 KB]

Advies 454: Ondanks niet perfect prijzenblad is het prijscriterium voldoende transparant.

Publicatiedatum: 20/06/2018

Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst met één leverancier voor payrolling.

In de eerste Nota van Inlichtingen is het volgende opgenomen:

PDF icon 180417_-_advies_454_-.pdf  [274.35 KB]

Advies 450: Klacht over clustering van opdrachten van maaiwerkzaamheden gegrond verklaard.

Publicatiedatum: 20/06/2018

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor maaiwerkzaamheden in een aantal stadsdelen van een zestal gemeenten. Het ARW 2016 is op de aanbestedingsprocedure van toepassing verklaard. Geklaagd wordt dat beklaagde in strijd met artikel 1.5 Aw 2012 handelt door opdrachten samen te voegen, zonder daar enige motivering voor te geven, en door vervolgens die samengevoegde opdracht niet in percelen op te delen, zonder daar een voldoende motivering voor te geven.

PDF icon 180228_-_advies_450_-.pdf  [179.84 KB]

Advies 448: Klachten over beoordelingsmethodiek en beoordeling ongegrond verklaard.

Publicatiedatum: 15/05/2018

Meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten die zien op strategische advisering voor de reproductie van media. De klacht omvat drie onderdelen:

1. Het gunningscriterium 'referenties' is onduidelijk en niet transparant;
2. Beklaagde heeft de beoordelingsmethodiek tijdens de aanbestedingsprocedure gewijzigd;
3. Beklaagde heeft klager onvoldoende punten toegekend voor het beoordelingselement 1 van het gunningscriterium kwaliteit.

PDF icon 180309_-_advies_448_-.pdf  [254.92 KB]

Advies 449: Zeer hoog gewicht voor gunningscriterium netwerkdekking niet disproportioneel.

Publicatiedatum: 15/05/2018

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het tot stand brengen van netwerkverbindingen en telefonie.

PDF icon 190424_-_advies_449_-.pdf  [290.04 KB]

Advies 441: Door beklaagde vastgestelde tarieven voor thuishulp zijn niet disproportioneel.

Publicatiedatum: 07/05/2018

Europese openbare procedure voor een opdracht voor sociale en andere specifieke diensten in het kader van het uitvoeren van ondersteuningsvormen voor volwassenen (18+) op basis van de Wmo 2015 in de vorm van ondersteuningsprofielen en het uitvoeren van beschut werk in het kader van de Participatiewet. Beklaagde heeft voor elk van de zes percelen een vast tarief vastgesteld. Tijdens de aanbesteding wordt alleen getoetst of de inschrijver aan bepaalde geschiktheidseisen voldoet. Wanneer dat het geval is, wordt aan hem een raamovereenkomst gegund. De klacht omvat twee onderdelen:

PDF icon 171215_-_advies_441_-.pdf  [436.03 KB]

Advies 440: Business case deelfietsenplan moet ook rekening houden met optiejaar - financieel bedrijfsplan van klager terecht als slecht beoordeeld.

Publicatiedatum: 07/05/2018

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor een (concessie)opdracht voor diensten voor het beschikbaar stellen, plaatsen, beheren en onderhouden van een (e-)fietsendeelsysteem met een looptijd van 37 +12 = 49 maanden. Klager heeft bij haar ingediende business case een onderbouwing van de vaste looptijd van 37 maanden gegeven, maar niet voor het laatste optiejaar. Om die reden scoort klager zeer laag op een aantal gunningscriteria. De klacht bestaat uit twee onderdelen:

PDF icon 180227_-_advies_440_-.pdf  [172.34 KB]

Advies 435: Motivering van enkelvoudig onderhandse gunning van organisatie van kermissen niet deugdelijk.

Publicatiedatum: 02/05/2018

Beklaagde heeft op 23 februari 2016 een overheidsopdracht voor diensten voor de begeleiding en ondersteuning van de organisatie van kermissen in 2016 enkelvoudig onderhands aan X gegund. Volgens klager gunt beklaagde sinds 40 jaar deze opdracht ten onrechte jaarlijks enkelvoudig onderhands aan X.

De Commissie stelt voorop dat zij beoordeelt of aanbestedende diensten handelen overeenkomstig de bepalingen van de Aw 2012. De argumenten van klager ontleend aan het bestuursrecht blijven derhalve buiten beschouwing omdat de Commissie niet bevoegd is daarover te oordelen.

PDF icon 180209_-_advies_435_-_.pdf  [304.8 KB]

Advies 436: Opdracht voor organiseren van kermissen in 2003 voor onbepaalde tijd enkelvoudig onderhands gegund - aanbeveling om aan te besteden.

Publicatiedatum: 02/05/2018

X heeft op 5 juni 2000 een offerte aan beklaagde verzonden voor het leveren van diensten met betrekking tot de begeleiding en ondersteuning van de organisatie van kermissen. Klager stelt dat beklaagde in november 2003 een overheidsopdracht ten onrechte voor onbepaalde tijd enkelvoudig onderhands gegund heeft aan X.

PDF icon 180216_-_advies_436_-.pdf  [205.3 KB]

Advies 431: Geen wezenlijke wijziging noodzakelijk bij heraanbesteding na opzegging van de overeenkomst

Publicatiedatum: 25/04/2018

Beklaagde heeft in het voorjaar van 2006 een Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor een overheidsopdracht voor architectendiensten bestaande uit het ontwerpen van nieuwe gebouwen (waaronder een gebouw voor X), het opstellen van een visie op het totale gebouwencomplex van beklaagde en het opstellen van een masterplan voor het omliggende terrein van dat complex. Klager heeft in het kader van deze aanbestedingsprocedure destijds de winnende inschrijving ingediend. Beklaagde en klager hebben vervolgens in het voorjaar van 2007 een overeenkomst met elkaar gesloten.

PDF icon 180202_-_advies_431_-.pdf  [223.32 KB]

Pagina's