Behandelde klachten

Advies 434: Maximaal aantal pagina's A4 overschreden, maar eis was niet transparant - ongelijke behandeling tijdens de schouw.

Publicatiedatum: 25/04/2018

Meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het digitaal ontsluiten van Bouw- en Hinderwetvergunningen voor medewerkers en inwoners van beklaagde. het Programma van Eisen bevat eis 4.6.2 die onder meer omvat: '[...] Het Plan van Aanpak bevat niet meer dan 10 pagina's A4. Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden leidt dit tot directe uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.' Klager heeft een Plan van Aanpak ingediend van meer dan 10 pagina's.

PDF icon 180216_-_advies_434_-.pdf  [255.52 KB]

Advies 442: Verwijzen naar ingetrokken nationale norm mag onder voorwaarden - schending van het transparantiebeginsel.

Publicatiedatum: 09/04/2018

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor het ontwerpen en uitvoeren van integraal groot onderhoud aan verhardingen en kunstwerken, het ontwerpen en aanleggen van zogenoemde Meer Veilig-maatregelen en het ontwerpen en aanleggen van twee ecopassages en de verbreding van een N-weg, inclusief alle bijkomende werkzaamheden. De opdracht is verdeeld in drie percelen. Het ARW 2016 is op de procedure van toepassing verklaard.

PDF icon 180323_-_advies_442_-.pdf  [258.18 KB]

Advies 458: Verwijzing naar ingetrokken norm voor geleiderails niet transparant.

Publicatiedatum: 09/04/2018

Nationale openbare aanbesteding voor een overheidsopdracht voor werken voor het groot onderhoud van een provinciale weg waaronder het vervangen en plaatsen van geleiderail. Het ARW 2016 is op de procedure van toepassing verklaard.

PDF icon 180323_-_advies_458_-.pdf  [480.96 KB]

Advies 432: Gunnen op laagste prijs bij inhuur diverse functies niet afdoende gemotiveerd.

Publicatiedatum: 30/03/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer per perceel voor diensten van inhuur van personeel voor diverse functies op afroep ten behoeve van de afdeling Stadsbeheer van beklaagde. De opdracht is verdeeld in drie percelen. Een inschrijver mag op meerdere percelen inschrijven en meerdere percelen kunnen aan dezelfde inschrijver gegund worden.

PDF icon 180213_-_advies_432_-.pdf  [343.79 KB]

Advies 455: Referentie-eis niet disproportioneel. Gunnen op laagste prijs goed gemotiveerd.

Publicatiedatum: 30/03/2018

Beklaagde, een speciale-sector bedrijf, heeft op 10 november 2017 een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten van inhuur van uitzendkrachten voor de duur van vijf jaar.

De klacht bestaat uit twee onderdelen:

PDF icon 180213_-_advies_455_-.pdf  [493.21 KB]

Advies 277: Geen strategische inschrijvingen bij aanbesteding busvervoer vastgesteld.

Publicatiedatum: 13/03/2018

Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst met één ondernemer voor besloten busvervoer in Europa. Volgens klager dient er een logische relatie tussen de uurtarieven te bestaan. Dat betekent een stijgend verloop van tarief 1 tot en met 3. Alle inschrijvers hebben daarentegen volgens beklaagde ingeschreven met juist een dalend verloop van tarief 1 tot en met 3., hetgeen een onlogische relatie is. Zij hebben daarbij waarschijnlijk allen het strategische model van zittende opdrachtnemer (en winnaar) X gevolgd.

PDF icon 150930_-_advies_277_-.pdf  [145.78 KB]

Advies 418: Onjuist selectiecriterium door geen punten toe te kennen in geval van beroep op een derde die geen onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband.

Publicatiedatum: 13/03/2018

Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties. De opdracht is verdeeld in twee gebieden, waarbij één leverancier per gebied wordt geselecteerd. Er zijn drie klachtonderdelen:
1. Beklaagde heeft in strijd met de Gids Proportionaliteit, meer in het bijzonder Voorschrift 3.5 F, kerncompetenties gestapeld;

PDF icon 180124_-_advies_418_-.pdf  [338.59 KB]

Advies 438: Bovengrens voor kostprijs niet disproportioneel. Geen gelijk speelveld door achterhouden van informatie.

Publicatiedatum: 20/02/2018

Europese openbare procedure voor diensten voor het verzorgen van diverse vormen van vervoer in de betreffende regio, waaronder WMO-vervoer (sociaal vervoer en dagbestedingsvervoer), leerlingenvervoer en vervoer van jeugdigen in het kader van de Jeugdwet. De opdracht is verdeeld over drie percelen waarbij een inschrijver op maximaal twee van de drie percelen mag inschrijven. De klacht bestaat uit twee onderdelen:

PDF icon 171117_-_advies_438_-.pdf  [310.72 KB]

Advies 445: Aanbesteding van raamovereenkomst ten onrechte samengevoegd met een concrete opdracht

Publicatiedatum: 13/02/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de uitvoering van elektrotechnische werken. Het ARW 2016 is op de procedure van toepassing verklaard. De klacht omvat vier onderdelen:

PDF icon 171219_-_advies_445_-.pdf  [310.8 KB]

Advies 430: Klacht over voorschrijven Duits keurmerk RAL GZ 951/1 voor containers deels gegrond.

Publicatiedatum: 13/02/2018

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van minicontainers en chips inclusief bijbehorende dienstverlening. Geklaagd wordt over het voorschrijven van het Duitse keurmerk RAL GZ 951/1, wat in strijd zou zijn met artikel 34 VWE, disproportioneel zou zijn en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

PDF icon 180129_-_advies_430_-.pdf  [351.87 KB]

Pagina's