Behandelde klachten

Advies 134: Als aanbestedingsdocumenten onduidelijk zijn moet een klager tijdig vragen stellen

Publicatiedatum: 13/04/2015

Europese openbare aanbesteding levering en onderhoud van lockers op scholen. Klager schrijft niet in omdat de opdracht volgens haar niet kan worden uitgevoerd voor het in de aankondiging vermelde bedrag. Uitleg van de aanbestedingsstukken. Beklaagde schiet te kort in verplichting om aanbestedingsdocumenten objectief duidelijk te formuleren. Klager had al vóór de inschrijving vragen moeten stellen.

PDF icon 140826_-_advies_134_-.pdf  [124.7 KB]

Advies 198: Is hier sprake van een situatie van inbesteden of van onderhands gunnen van een aanbestedingsplichtige opdracht in strijd met de Aanbestedingswet 2012?

Publicatiedatum: 13/04/2015

Dienstonderdeel van een Ministerie maakt afspraak met dienstonderdeel van een ander Ministerie voor het laten digitaliseren van archiefmateriaal. Is hier sprake van een situatie van inbesteden of van onderhands gunnen van een aanbestedingsplichtige opdracht in strijd met de Aw 2012?

PDF icon 150320_-_advies_198_-.pdf  [126.4 KB]

Advies 174: Is er sprake van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst of van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten door verschillende aanbestedende diensten?

Publicatiedatum: 13/04/2015

Concurrentiegerichte dialoog ten behoeve van het afsluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer. Is er sprake van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst of van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten door verschillende aanbestedende diensten (art. 1.5 Aw 2012)? Schending van verplichting om behoeften zodanig te formuleren dat geselecteerde gegadigden daardoor in staat worden gesteld tijdens de dialoog oplossingen voor te stellen die aansluiten op die behoeften (art. 2.29 sub f Aw 2012)?

PDF icon 150130_-_advies_174_-.pdf  [261.36 KB]

Advies 83: Heeft de aanbestedende dienst gunningscriteria toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding?

Publicatiedatum: 17/03/2015

Openbaar nationale aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor vertaaldiensten. IIB dienst en gebondenheid aan algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Gunning op EMVI waarbij criteria zijn toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Strijd met Aw 2012? Is sprake van (i) effectieve mededinging, (ii) concurrentievervalsing en van (iii) een irreële of manipulatieve inschrijving?

PDF icon 140618_-_advies_83_-.pdf  [134.46 KB]

Advies 140: Bevoordeling zittende leverancier? Beoordelingsvrijheid ten koste van voldoende transparant beoordelingskader?

Publicatiedatum: 09/03/2015

Is het criterium “mate van gelijkheid aan bestaande inwerpzuil” in strijd met de in art. 1.8 Aw 2012 omschreven verplichting om ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen vanwege vermeende bevoordeling zittende leverancier? Te grote beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst ten koste van een voldoende transparant beoordelingskader?

PDF icon 1409012_-_advies140_-.pdf  [182.41 KB]

Advies 182: Onnodige samenvoeging bij overheidsopdrachten van vervoersdiensten voor verschillende doelgroepen?

Publicatiedatum: 09/03/2015

Samenvoeging van collectief aanvullend vervoer en woon/werkverkeer-vervoer in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Is sprake van onnodige samenvoeging van opdrachten in de zin van art. 1.5 lid 1 Aw 2012? Motiveringsplicht van art. 1.5 lid 2 Aw 2012 voldoende nageleefd? Is de aanbestedingsprocedure zodanig ingericht dat slechts de huidige vervoerder een verantwoorde inschrijving kan doen?

PDF icon 150112_-_advies_182_-.pdf  [149.05 KB]

Advies 147: Commissie bevoegd? Is er een plicht tot bekendmaking van de verhouding prijs-kwaliteit bij de meervoudige onderhandse procedure? Inschrijver voldoende proactief?

Publicatiedatum: 25/02/2015

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Kan de Commissie de klacht in behandeling nemen in het geval dat niet vast staat dat de aanbesteder een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 is maar de aanbesteder heeft verklaard zich gebonden te achten aan de Aw 2012? Moet bij toepassing van de EMVI criteria de verhouding prijs-kwaliteit vooraf kenbaar worden gemaakt, ook al is dit niet expliciet in afdeling 1.2.4 Aw 2012 vermeld? Was de inschrijver (voldoende) proactief?

PDF icon 141009_-_advies_147_-.pdf  [169.15 KB]

Advies 155: Hoe kan bij de beoordeling afwijken van de inschrijvingsleidraad hersteld worden?

Publicatiedatum: 25/02/2015

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is afgeweken van hetgeen is bepaald in de inschrijvingsleidraad. Hoe kan dit worden hersteld? Door herbeoordeling?

PDF icon 141114_-_advies_155_-.pdf  [114.99 KB]

Advies 82: Mag de aanbestedende dienst een 3e mogelijkheid openstellen voor indienen van inschrijvingen, naast de 2 mogelijkheden genoemd in de aanbestedingsstukken?

Publicatiedatum: 17/02/2015

Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst bepaalt twee wijzen van indiening van de inschrijving. Is het openstellen van een derde wijze, lopende de procedure, in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Artikel 2.107 Aanbestedingswet 2012. Door die derde mogelijkheid fysiek niet effectief te begrenzen wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid en het transparantiebeginsel.

PDF icon 140410_-_advies_82_-.pdf  [109.75 KB]

Advies 124: Mag een selectieprocedure gewijzigd worden na indiening van de aanmeldingen?

Publicatiedatum: 17/02/2015

Niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Is het toegestaan om de selectie-lotingsprocedure te wijzigen als de aanmeldingen van gegadigden al zijn ontvangen? Hoewel de klacht gegrond is, kan deze kan geen effect hebben nu klager’s belangen materieel niet zijn geschaad (artikel 1.8 en 1.9 Aw 2012, Hoofdstuk 2 Aw 2012, Gids proportionaliteit).

PDF icon 140819_-_advies_124_-.pdf  [108.88 KB]

Pagina's