Behandelde klachten

Advies 52: Zijn de voorschriften (3.5F en 3.5G) van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing op selectiecriteria? Wanneer moeten EMVI criteria bij de nationale niet-openbare procedure onder het ARW bekend worden gemaakt?

Publicatiedatum: 08/06/2015

Zijn de voorschriften (3.5F en 3.5G) van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing op selectiecriteria? Is er sprake van stapeling van kerncompetenties? Dient een afwijking van een aanbeveling in de toelichting van de Gids gemotiveerd te worden? Is uitgaan van het principe “meer is slechter” in strijd met de Gids? Is het bezwaarlijk dat het lastig of zelfs onmogelijk is om de maximale score te behalen op een subcriterium? Wanneer moeten EMVI criteria bij een nationale niet-openbare procedure onder het ARW 2012 bekend worden gemaakt?

PDF icon 150122_-_advies_52_-.pdf  [319.19 KB]

Advies 210: Is de bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure juist uitgeoefend, ondanks een fout van de aanbestedende dienst?

Publicatiedatum: 08/06/2015

Heeft de aanbestedende dienst in de gegeven omstandigheden en gelet op de bestaande regelgeving zijn bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure juist uitgeoefend? Wordt met het enkele feit dat een aanbestedende dienst slechts één inschrijving heeft ontvangen, reeds de vaststelling gerechtvaardigd dat het concurrentieniveau zodanig laag was dat de aanbestedende dienst zijn bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure kan uitoefenen zonder daarmee afbreuk te doen aan de algemene beginselen die een aanbestedingsprocedure beheersen?

PDF icon 150403_-_advies_210_-.pdf  [97.51 KB]

Advies 131: Vormt de referentie-eis de vertaling van kerncompetenties die overeenkomen met de gewenste ervaring op essentiële punten van de opdracht?

Publicatiedatum: 28/04/2015

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van uitrukkleding ten behoeve van de brandweer. Vereist art. 3.5F Gids Proportionaliteit dat vastgestelde kencompetenties in de aanbestedingsstukken worden geëxpliciteerd, of kan worden volstaan met een vertaling daarvan in kwalitatieve geschiktheidseisen? Voldoet referentie-eis aan art. 2.93 lid 3 Aw 2012 en aan Voorschrift 3.5F Gids Proportionaliteit? Heeft aanbestedende dienst de 60%-eis van Voorschrift 3.5G Gids Proportionaliteit in acht genomen?

PDF icon 140822_-_advies_131_-.pdf  [123.18 KB]

Advies 111: Wie moet (on)geoorloofde belangenverstrengeling tussen aanbestedende dienst en een van de inschrijvers aannemelijk maken?

Publicatiedatum: 28/04/2015

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor vogeltellingen. Als een door de aanbestedende dienst betrokken beoordelaar op de vrijwilligerslijst staat van een onderneming die inschrijft, zal de onderneming die stelt dat daarmee sprake is van ongeoorloofde belangenverstrengeling voldoende aannemelijk moeten maken dat de eerlijke mededinging tussen de inschrijvers door toedoen van die beoordelaar ten faveure van de winnende inschrijver is beïnvloed. Het enkel uiten van vermoedens is onvoldoende om die conclusie te kunnen trekken.

PDF icon 140715_-_advies_111_-.pdf  [89.6 KB]

Advies 116: Welke voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het indienen van de inschrijving kunnen van de aanbestedende dienst gevraagd worden

Publicatiedatum: 13/04/2015

Voor de uitleg van op welke wijze en op welk adres de inschrijving moet worden ingediend komt het aan op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de stukken zijn gesteld. Wanneer is iets in de feitelijke macht van de aanbestedende dienst? Welke betekenis moet worden toegekend aan dat “ter attentie van” moet worden opgenomen in de adressering?

PDF icon 140729_-_advies_116_-.pdf  [274.73 KB]

Advies 134: Als aanbestedingsdocumenten onduidelijk zijn moet een klager tijdig vragen stellen

Publicatiedatum: 13/04/2015

Europese openbare aanbesteding levering en onderhoud van lockers op scholen. Klager schrijft niet in omdat de opdracht volgens haar niet kan worden uitgevoerd voor het in de aankondiging vermelde bedrag. Uitleg van de aanbestedingsstukken. Beklaagde schiet te kort in verplichting om aanbestedingsdocumenten objectief duidelijk te formuleren. Klager had al vóór de inschrijving vragen moeten stellen.

PDF icon 140826_-_advies_134_-.pdf  [124.7 KB]

Advies 198: Is hier sprake van een situatie van inbesteden of van onderhands gunnen van een aanbestedingsplichtige opdracht in strijd met de Aanbestedingswet 2012?

Publicatiedatum: 13/04/2015

Dienstonderdeel van een Ministerie maakt afspraak met dienstonderdeel van een ander Ministerie voor het laten digitaliseren van archiefmateriaal. Is hier sprake van een situatie van inbesteden of van onderhands gunnen van een aanbestedingsplichtige opdracht in strijd met de Aw 2012?

PDF icon 150320_-_advies_198_-.pdf  [126.4 KB]

Advies 174: Is er sprake van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst of van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten door verschillende aanbestedende diensten?

Publicatiedatum: 13/04/2015

Concurrentiegerichte dialoog ten behoeve van het afsluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer. Is er sprake van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst of van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten door verschillende aanbestedende diensten (art. 1.5 Aw 2012)? Schending van verplichting om behoeften zodanig te formuleren dat geselecteerde gegadigden daardoor in staat worden gesteld tijdens de dialoog oplossingen voor te stellen die aansluiten op die behoeften (art. 2.29 sub f Aw 2012)?

PDF icon 150130_-_advies_174_-.pdf  [261.36 KB]

Advies 83: Heeft de aanbestedende dienst gunningscriteria toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding?

Publicatiedatum: 17/03/2015

Openbaar nationale aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor vertaaldiensten. IIB dienst en gebondenheid aan algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Gunning op EMVI waarbij criteria zijn toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Strijd met Aw 2012? Is sprake van (i) effectieve mededinging, (ii) concurrentievervalsing en van (iii) een irreële of manipulatieve inschrijving?

PDF icon 140618_-_advies_83_-.pdf  [134.46 KB]

Advies 140: Bevoordeling zittende leverancier? Beoordelingsvrijheid ten koste van voldoende transparant beoordelingskader?

Publicatiedatum: 09/03/2015

Is het criterium “mate van gelijkheid aan bestaande inwerpzuil” in strijd met de in art. 1.8 Aw 2012 omschreven verplichting om ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen vanwege vermeende bevoordeling zittende leverancier? Te grote beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst ten koste van een voldoende transparant beoordelingskader?

PDF icon 1409012_-_advies140_-.pdf  [182.41 KB]

Pagina's