Behandelde klachten

Advies 89: In hoeverre is herstel van een gebrek in de inschrijving bij een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats) toegestaan?

Publicatiedatum: 13/10/2015

Aanbesteding via een marktplaats. De Commissie stelt vast dat de toegepaste aanbestedingsprocedure (via een marktplaats) te beschouwen is als een meervoudig onderhandse procedure. Inschrijver heeft niet voldaan aan een van de knockout eisen. Is het de aanbestedende dienst toegestaan om de mogelijkheid tot herstel te bieden?

PDF icon 150810_-_advies_89_-.pdf  [99.15 KB]

Advies 222: Moet een aanbestedende dienst ook bij een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats) transparantie betrachten? En zo ja, wat houdt dat dat in?

Publicatiedatum: 13/10/2015

Aanbesteding via een marktplaats. De Commissie bevestigt haar eerdere adviezen (waaronder 147) dat op een aanbestedende dienst die een opdracht aanbesteedt met gebruikmaking van de meervoudige onderhandse procedure op basis van afdeling 1.2.4 Aw 2012, een transparantieverplichting rust, die voortvloeit uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de precontractuele maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De gunningssystematiek en mededeling van de gunning worden getoetst aan deze verplichting.

PDF icon 150808_-_advies_222_-.pdf  [114.67 KB]

Advies 183: Is sprake van onnodig samenvoegen van gelijksoortige opdrachten van verschillende aanbestedende diensten ?

Publicatiedatum: 25/09/2015

Toepassing van Art 1.5 lid 1 Aw 2012. Kan de motivering van de aanbestedende diensten de beslissing tot samenvoegen dragen? Is, alvorens opdrachten samen te voegen, door de aanbestedende dienst voldoende onderzoek gedaan naar en acht geslagen op de in art. 1.5 lid 1 Aw genoemde aspecten? Kan de door de aanbestedende dienst verstrekte motivering haar beslissing tot het samenvoegen van de opdrachten (on)voldoende dragen? Is zij terecht tot de beslissing gekomen dat het opdelen van de samengevoegde opdracht in percelen niet passend is?

PDF icon 150112_-_advies_183_-.pdf  [223.68 KB]

Advies 184: Moet de aanbestedende dienst mogelijkheid tot herstel bieden indien sprake is van een kennelijke materiele fout in de aanmelding van klager?

Publicatiedatum: 25/09/2015

De Commissie stelt vast dat sprake is van een kennelijke materiele fout in de aanmelding van klager. Vervolgens wordt geoordeeld over de vraag of op grond van de Aw 2012 of de aanbestedingsstukken voor inschrijver de mogelijkheid bestaat het gebrek te herstellen en zo ja, of sprake is van een verplichting voor een aanbestedende dienst om inschrijver de gelegenheid te bieden dit gebrek te herstellen.

PDF icon 141219_-_advies_184_-.pdf  [96.52 KB]

Advies 180: Moet een aanbestedende dienst een maximum stellen aan het aantal referentieopdrachten?

Publicatiedatum: 25/09/2015

Het proportionaliteitsvereiste van art. 1.10 lid 1 Aw 2012 strekt zich naar de mening van de Commissie ook uit tot de inspanningen die van inschrijvers verwacht mogen worden bij het opstellen van de inschrijving. Het stellen van een eis die er de facto op neerkomt dat verlangd wordt een mogelijk groot en niet concreet gemaximeerd aantal referenties in te dienen, is niet proportioneel. Door een concreet maximum (bijvoorbeeld vijf referenties) te eisen, zou voor klager eerder duidelijk zijn geweest of hij daar aan zou kunnen voldoen.

PDF icon 141211_-_advies_180_-.pdf  [144.97 KB]

Advies 190: Worden de specificaties en gunningssystematiek zo beschreven in de stukken dat één van uitgenodigde ondernemingen wordt bevoordeeld?

Publicatiedatum: 20/07/2015

Dat is niet het geval. Noch als gevolg van de inhoud van de in de aanbestedingsstukken opgenomen functionele en technische specificaties. Noch vanwege de inhoud van de in de aanbestedingsstukken opgenomen gunningssystematiek.

PDF icon 150127_-_advies_190_-.pdf  [180.84 KB]

Advies 197: Heeft de aanbestedende dienst voldoende getoetst of er sprake is van belangenverstrengeling bij de winnende inschrijver?

Publicatiedatum: 20/07/2015

Marginale toetsing of de aanbestedende dienst (in tweede instantie) voldaan heeft aan de op haar rustende verplichting om de stellingen van klager - met betrekking tot belangenverstrengeling bij een andere inschrijver - voldoende te onderzoeken.

PDF icon 150326_-_advies_197_-.pdf  [186.04 KB]

Advies 156: Voldoet de winnende inschrijver wel aan de door de aanbestedende dienst gestelde eisen?

Publicatiedatum: 13/07/2015

Klager is er niet van overtuigd dat winnende inschrijver de vereiste licentie heeft. Misverstand mede veroorzaakt door verwarrende informatie, gegeven door aanbestedende dienst.

PDF icon 161014_-_advies_156_-.pdf  [82.34 KB]

Advies 224: Is ten onrechte afgeweken van de verplichting ‘EMVI, tenzij’?

Publicatiedatum: 13/07/2015

Aanbestedende dienst wijkt af van de hoofdregel in art.2.114 lid 1 Aw 2012 en art. 2.3.8 ARW 2012, dat gunning op basis van het criterium 'economisch meest voordelige inschrijving' voorschrijft. Toetsing aan de norm of de keuze voor toepassing van het EMVI criterium ondoelmatig is. Is de keuze voor toepassing van het criterium 'laagste prijs' voldoende gemotiveerd?

PDF icon 150501_-_advies_224_-.pdf  [138.39 KB]

Advies 157: Was uit de selectieleidraad voldoende duidelijk dat alle deelnemers in een combinatie het benodigde kwaliteitsborgingcertificaat moesten overleggen op aanvraag van de aanbestedende dienst?

Publicatiedatum: 13/07/2015

Klager en aanbestedende dienst verschillen van mening over de lezing van de selectieleidraad. Toetsing aan de norm of de eisen in de aanbestedingsdocumenten zodanig zijn geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren.

PDF icon 141027_-_advies_157_-.pdf  [149.7 KB]

Pagina's