Behandelde klachten

Advies 99: Een aanbestedende dienst mag weigeren vragen te beantwoorden die na het verstrijken van de daarvoor vastgestelde termijn worden gesteld. Had, gezien het grote aantal vragen, de aanbestedende dienst die termijn moeten verlengen?

Publicatiedatum: 19/11/2015

Hoewel de sluitingsdatum voor de ontvangst van de inschrijvingen tweemaal is verzet, is de oorspronkelijk gestelde, uiterste termijn voor het stellen van vragen gehandhaafd. De aanbestedende dienst had er op bedacht moeten zijn dat haar antwoorden op een grote hoeveelheid vragen nieuwe vragen bij inschrijvers zouden kunnen oproepen. Het had dan ook op de weg van de aanbestedende dienst gelegen om (ook) de uiterste termijn voor het stellen van vragen te verzetten.

PDF icon 150409_-_advies_99_-.pdf  [79.38 KB]

Advies 78: Is de toepassing van het (sub)gunningscriterium “duurzaamheid” en de motivering van de gunningsbeslissing in overeenstemming met het transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 19/11/2015

Is de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk gemotiveerd dat het voor de afgewezen inschrijver mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen, en is voldaan aan art. 1.9 en 2.130 Aw 2012? Tot hoever moet een aanbestedende dienst gaan bij het opnemen van alle relevante redenen voor de gunning in de mededeling van de gunningsbeslissing, en is daaraan in casu voldaan? Is transparant gehandeld conform art. 1.9 Aw 2012 in die zin dat het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk was wat van hem werd verwacht?

PDF icon 150921_-_advies_78_-.pdf  [168.29 KB]

Advies 161: Is het verplicht om een nader gedetailleerde beoordelingsmatrix vóór het sluiten van de inschrijftermijn bekend te maken?

Publicatiedatum: 23/10/2015

Rust ook bij een meervoudige onderhandse procedure op een aanbestedende dienst de verplichting om een nader gedetailleerde beoordelingsmatrix vóór het indienen van de inschrijvingen bekend te maken? Hoe dient in deze aanbestedingsprocedure de betekenis van het woord "wanneer" uitgelegd te worden? Is sprake van een onduidelijk of onjuist toegepast (sub)gunningscriterium?

PDF icon 150305_-_advies_161_-.pdf  [272.64 KB]

Advies 202: Is een gesprek voorafgaand aan de gunningsbeslissing in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Is gehandeld in strijd met het transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 23/10/2015

Is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel om voorafgaande aan de mededeling van de gunningsbeslissing een gesprek te hebben met de winnende inschrijver? Heeft de aanbestedende dienst aan zijn verplichtingen voldaan met betrekking tot het hanteren van transparante gunningscriteria, het correct toepassen van het beoordelingsmodel en het geven van een deugdelijke motivering van de gunningsbeslissing?

PDF icon 150305_-_advies_202_-.pdf  [131.83 KB]

Advies 109: Is de wijziging van de samenstelling van de beoordelingscommissie gedurende de aanbesteding in strijd met het transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 23/10/2015

Dient een aanbestedende dienst bij het toepassen van een meervoudig onderhandse procedure eveneens het transparantiebeginsel toe te passen? Is het wijzigen van de samenstelling van een beoordelingscommissie vóór het houden van de presentaties, doch na ontvangst van de inschrijvingen in strijd met het transparantiebeginsel? Mag een aanbestedende dienst bij het inrichten van de kwalitatieve gunningscriteria de inschrijvers enige vrijheid laten om hun inventiviteit te tonen, en wat is de grens daaraan?

PDF icon 150816_-_advies_109_-.pdf  [202.42 KB]

Advies 89: In hoeverre is herstel van een gebrek in de inschrijving bij een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats) toegestaan?

Publicatiedatum: 13/10/2015

Aanbesteding via een marktplaats. De Commissie stelt vast dat de toegepaste aanbestedingsprocedure (via een marktplaats) te beschouwen is als een meervoudig onderhandse procedure. Inschrijver heeft niet voldaan aan een van de knockout eisen. Is het de aanbestedende dienst toegestaan om de mogelijkheid tot herstel te bieden?

PDF icon 150810_-_advies_89_-.pdf  [99.15 KB]

Advies 222: Moet een aanbestedende dienst ook bij een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats) transparantie betrachten? En zo ja, wat houdt dat dat in?

Publicatiedatum: 13/10/2015

Aanbesteding via een marktplaats. De Commissie bevestigt haar eerdere adviezen (waaronder 147) dat op een aanbestedende dienst die een opdracht aanbesteedt met gebruikmaking van de meervoudige onderhandse procedure op basis van afdeling 1.2.4 Aw 2012, een transparantieverplichting rust, die voortvloeit uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de precontractuele maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De gunningssystematiek en mededeling van de gunning worden getoetst aan deze verplichting.

PDF icon 150808_-_advies_222_-.pdf  [114.67 KB]

Advies 184: Moet de aanbestedende dienst mogelijkheid tot herstel bieden indien sprake is van een kennelijke materiele fout in de aanmelding van klager?

Publicatiedatum: 25/09/2015

De Commissie stelt vast dat sprake is van een kennelijke materiele fout in de aanmelding van klager. Vervolgens wordt geoordeeld over de vraag of op grond van de Aw 2012 of de aanbestedingsstukken voor inschrijver de mogelijkheid bestaat het gebrek te herstellen en zo ja, of sprake is van een verplichting voor een aanbestedende dienst om inschrijver de gelegenheid te bieden dit gebrek te herstellen.

PDF icon 141219_-_advies_184_-.pdf  [96.52 KB]

Advies 180: Moet een aanbestedende dienst een maximum stellen aan het aantal referentieopdrachten?

Publicatiedatum: 25/09/2015

Het proportionaliteitsvereiste van art. 1.10 lid 1 Aw 2012 strekt zich naar de mening van de Commissie ook uit tot de inspanningen die van inschrijvers verwacht mogen worden bij het opstellen van de inschrijving. Het stellen van een eis die er de facto op neerkomt dat verlangd wordt een mogelijk groot en niet concreet gemaximeerd aantal referenties in te dienen, is niet proportioneel. Door een concreet maximum (bijvoorbeeld vijf referenties) te eisen, zou voor klager eerder duidelijk zijn geweest of hij daar aan zou kunnen voldoen.

PDF icon 141211_-_advies_180_-.pdf  [144.97 KB]

Advies 183: Is sprake van onnodig samenvoegen van gelijksoortige opdrachten van verschillende aanbestedende diensten ?

Publicatiedatum: 25/09/2015

Toepassing van Art 1.5 lid 1 Aw 2012. Kan de motivering van de aanbestedende diensten de beslissing tot samenvoegen dragen? Is, alvorens opdrachten samen te voegen, door de aanbestedende dienst voldoende onderzoek gedaan naar en acht geslagen op de in art. 1.5 lid 1 Aw genoemde aspecten? Kan de door de aanbestedende dienst verstrekte motivering haar beslissing tot het samenvoegen van de opdrachten (on)voldoende dragen? Is zij terecht tot de beslissing gekomen dat het opdelen van de samengevoegde opdracht in percelen niet passend is?

PDF icon 150112_-_advies_183_-.pdf  [223.68 KB]

Pagina's