Behandelde klachten

Advies 93-95: Proportionaliteit ISO-9001-eis, SROI-eis en ISO-14001-eis?

Publicatiedatum: 20/05/2016

Het stellen van deze drie eisen tezamen in één aanbestedingsprocedure is op zich toegestaan.
De ISO-9001 als geschiktheidseis mag een aanbestedende dienst stellen, maar hij zal wel voldoende duidelijk moeten maken welke risico's hij wil afdekken en aan welke kerncompetenties of referenties deze eis is gerelateerd (art. 1.10 Aw 2012 en voorschrift 3.5B Gids Proportionaliteit).

PDF icon 160512_-_advies_93-95_-.pdf  [227.4 KB]

Advies 286: Is de gunningssystematiek in strijd met artikelen 114 en 115 Aw 2012? Is bij een wijziging publicatie van een rectificatie vereist?

Publicatiedatum: 20/05/2016

Aangezien er geen aantoonbare redenen zijn waarom weging niet mogelijk zou zijn, had het relatieve gewicht van elk gunningscriterium moeten worden uitgedrukt door middel van een passend verschil tussen minimum en maximum. Ook is in strijd met de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU geen synthetische wijze van beoordeling toegepast. Dit houdt in dat de gunningscriteria allen tezamen op enige wijze worden samengevoegd tot één totaalscore die de rangorde bepaalt. Ook stelt het beoordelingsmodel in strijd met art. 115 Aw 2012 niet een rangorde van alle inschrijvingen vast.

PDF icon 151020_-_advies_286_-.pdf  [308.2 KB]

Advies 234: Mag in het kader van social return worden geëist dat een bepaalde onderaannemer wordt ingeschakeld?

Publicatiedatum: 13/05/2016

Deze voorwaarde mag worden gesteld, mits deze niet in strijd is met Europees recht of aanbestedingsrecht. Directe of indirecte gunning van een aanbestedingsplichtige opdracht aan de onderaannemer is niet toegestaan. In casu kan een beroep worden gedaan op quasi-inbesteding, zodat de voorwaarde is toegestaan.
De voorwaarden en tarieven voor contractering met de onderaannemer moeten wel in overeenstemming zijn met de voor de onderhavige aanbestedingsprocedure geldende beginselen en regels (gelijke behandeling, transparantie, en proportionaliteit).

PDF icon 150720_-_advies_234_-.pdf  [130.74 KB]

Advies 237: Disproportionele omzeteis?

Publicatiedatum: 13/05/2016

Het hanteren van de omzeteis is te generiek gemotiveerd in het licht van artikel 2.90 lid 3 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit. Deze motivering kan overigens nog in de Nota van Inlichtingen worden gegeven.

PDF icon 150609_-_advies_237_-.pdf  [104.61 KB]

Advies 297: Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben?

Publicatiedatum: 13/05/2016

Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben? Wanneer is het uitsluiten van verbonden ondernemingen bij een aanbesteding toegestaan? Moet de looptijd van de afzonderlijke opdrachten samenvallen met de looptijd van de raamovereenkomst?

PDF icon 151123_-_advies_297_-_.pdf  [424.49 KB]

Advies 232: Leidt het toestaan van het dubbele verdienmodel tot ongelijke behandeling of disproportionele eisen? Belangenverstrengeling?

Publicatiedatum: 13/05/2016

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor brokerdiensten (2B-diensten). Het toestaan van het dubbele verdienmodel maakt de eisen niet disproportioneel (art. 1.16 Aw 2012). Ongelijkheid tussen ondernemingen die het dubbele verdienmodel hanteren en ondernemingen die dat niet doen, vloeit voort uit een vrije keuze die de ondernemingen hebben gemaakt en is dus niet door de aanbestedende dienst veroorzaakt (art. 1.15 Aw 2012).

PDF icon 151005_-_advies_232_-.pdf  [128.8 KB]

Advies 331: Afwijking van paritair opgestelde voorwaarden? Adequate risico-allocatie? Ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis? Afwijking voldoende gemotiveerd?

Publicatiedatum: 21/04/2016

Toepassen van „eigen” contractvoorwaarden niet in strijd met Voorschrift 3.9 C Gids Proportionaliteit; RVOI 2001 weliswaar paritair opgestelde voorwaarden, maar brancheverenigingen hebben de bedoeling gehad de niet paritair opgestelde DNR daarvoor in de plaats te stellen.
Geen strijd met Voorschrift 3.9 A Gids Proportionaliteit ; in contractvoorwaarden voorziene risicoallocatie sluit aan bij het Burgerlijk Wetboek.

PDF icon 160429_-_advies_331_herstelversie_-.pdf  [195.39 KB]

Advies 285: In welk stadium van de aanbestedingsprocedure moet de keuze voor de looptijd van de raamovereenkomst bekend worden gemaakt?

Publicatiedatum: 21/04/2016

De keuze voor de looptijd en de motivering daarvoor dient in de aankondiging dan wel in het beschrijvend document respectievelijk de selectieleidraad te worden opgenomen.

PDF icon 160311_-_advies_285_-_.pdf  [166.32 KB]

Advies 312: Is het vragen van combinaties van kerncompetenties bij één referentiewerk als selectiecriterium proportioneel?

Publicatiedatum: 21/04/2016

Of het vragen van combinaties van kerncompetenties bij één referentiewerk als selectiecriterium zinvol en dus toelaatbaar is in de zin dat er geen sprake is van een disproportionele stapeling van kerncompetenties, zijn van belang de omstandigheden van het geval en of er sprake is van een zodanige samenhang van die kerncompetenties in het kader van de aanbestede opdracht dat het kunnen beschikken door een inschrijver  over een combinatie van competenties ontleend aan één referentiewerk een grotere mate van geschiktheid oplevert.

PDF icon 151217_-_advies_312_-.pdf  [169.61 KB]

Advies 298: Instelling van een dynamisch aankoopsysteem met toepassing van de nationale openbare procedure. Had Europees aanbesteed moeten worden?

Publicatiedatum: 07/04/2016

De waarde van het aankoopsysteem ligt duidelijk hoger dan het drempelbedrag. Beklaagde had het instellen van het dynamisch aankoopsysteem Europees moeten aanbesteden.

PDF icon 160304_-_advies_298_-_.pdf  [148.1 KB]

Pagina's