Behandelde klachten

Advies 362: Heeft de aanbesteder gehandeld in strijd met de transparantieverplichting van art. 1.9 Aw 2012? Is het door de aanbesteder gehanteerde beoordelingsmodel synthetisch?

Publicatiedatum: 26/09/2016

De geschiktheid van een inschrijver mag niet worden meegenomen bij de beoordeling van de inschrijving op gunningscriteria. In vergelijking met de gepubliceerde versie heeft de aanbesteder de beoordelingssystematiek gewijzigd. Beoordeling van de inschrijvingen op het criterium 'feeling met de cultuur van de aanbesteder' voorziet niet in een gunningscriterium dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat stelt om dit criterium op dezelfde wijze te interpreteren. Strijd met het transparantiebeginsel.

PDF icon 160726_-_advies_362_-.pdf  [190.89 KB]

Advies 257: Is aanvulling van de motivering van de gunningsbeslissing toegestaan? Mag inschrijving worden aangevuld?

Publicatiedatum: 22/07/2016

Dat het beklaagde op grond van bestaande jurisprudentie niet is toegestaan om, in aanvulling op de redenen waarmee de mededeling van de gunningsbeslissing is gemotiveerd, later nieuwe redenen aan te voeren, laat onverlet dat beklaagde in de mededeling van de gunningsbeslissing reeds voldoende heeft gemotiveerd dat de inschrijving van klager hoe dan ook niet voldoet aan een knock-out eis.

PDF icon 150730_-_advies_257_-.pdf  [123.64 KB]

Advies 292: Leidt het niet invullen van een aantal besteksposten in de inschrijvingsstaat terecht tot het ongeldig verklaren van de inschrijving? Is de ongeldigverklaring van de inschrijving onjuist en te laat gemotiveerd?

Publicatiedatum: 22/07/2016

Leidt het niet invullen van een aantal besteksposten in de inschrijvingsstaat terecht tot het ongeldig verklaren van de inschrijving? Is de ongeldigverklaring van de inschrijving onjuist en te laat gemotiveerd? Moet een aanbestedende dienst ook in een meervoudig onderhandse procedure een opschortende termijn in acht nemen?

PDF icon 160323_-_advies_292_-.pdf  [146.57 KB]

Advies 308: Zijn de referentie-eisen in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G lid 2 Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 11/07/2016

Beklaagde heeft gehandeld in strijd met Voorschrift 3.5 F Gids Proportionaliteit doordat zij per gevraagde kerncompetentie eist dat één afzonderlijke op  die kerncompetentie toegesneden referentieopdracht wordt overgelegd.

PDF icon 151211_-_advies_308_-.pdf  [87.16 KB]

Advies 233: Is er sprake van een belangenconflict? Verplichting van de aanbestedende dienst om inschrijvers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen.

Publicatiedatum: 11/07/2016

Toepassing van het arrest HvJ EU 12 maart 2015, zaak C-538/15 (eVigilo). Een afgewezen inschrijver kan niet worden verplicht de vermeende partijdigheid van een deskundige die door de aanbestedende dienst is ingeschakeld aan te tonen. Wel kan van hem worden verwacht dat hij objectieve gegevens verstrekt met betrekking tot banden tussen die deskundige en de inschrijver waaraan de opdracht is gegund. Dat laatste heeft klager niet gedaan wat betreft de eerste deskundige, maar wel wat betreft de tweede deskundige.

PDF icon 160610_-_advies_233_-.pdf  [126.28 KB]

Advies 351: Mag de mate waarin een monster voldoet aan een referentiemonster als gunningscriterium worden gehanteerd?

Publicatiedatum: 15/06/2016

Europese openbare aanbesteding van graniettegels. Het gunningscriterium ‘in welke mate het inschrijvingsmonster voldoet aan het referentiemonster’ is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie van art. 1.8 Aw 2012 omdat de leverancier van het referentiemonster daarmee wordt bevoordeeld.
De herkomsteis dat het graniet moet zijn gewonnen en bewerkt in Europa is in strijd met art. 2.76 lid 5 Aw 2012 en art. IV van de GPA.
De Commissie doet een aanbeveling voor de wijze van inkoop en aanbesteding van natuurstenen.

PDF icon 160523_-_advies_351_-.pdf  [322.86 KB]

Advies 247: Voldoende transparante eis?

Publicatiedatum: 03/06/2016

De aanbestedende dienst heeft in de Nota van Inlichtingen verwarring gecreëerd. Daarmee is de eis niet zodanig geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers deze eis op dezelfde wijze zullen uitleggen. Dit is in strijd met de transparantieverplichting van art. 1.9, lid 1, Aw 2012. De opdracht kan niet worden gegund, omdat niet kan worden beoordeeld of de beoogde winnaar aan de eis voldoet.
Wijziging van de eis was niet toegestaan zonder rectificatie in combinatie met een eventuele bijstelling van de inschrijvingstermijn.

PDF icon 150930_-_advies_247_-.pdf  [99.19 KB]

Advies 248: Mag een deel van het risico op annuleringen bij de inschrijvers worden neergelegd?

Publicatiedatum: 03/06/2016

Europese openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst met een intermediair voor het boeken van hotel- en vergaderaccommodaties. Hoewel klager niet op de aanbesteding heeft ingeschreven, wordt de klacht in behandeling genomen. Klager heeft tijdig en meermalen haar bezwaren aan de aanbestedende dienst kenbaar gemaakt.

PDF icon 150727_-_advies_248_-.pdf  [187.33 KB]

Advies 244: Heeft de aanbestedende dienst de gunningscriteria voldoende duidelijk omschreven?

Publicatiedatum: 27/05/2016

Overheidsopdracht voor architectendiensten. Voor de meeste kwalitatieve gunningscriteria ontbreekt een duidelijk omlijnd beoordelingskader. De gevolgde procedure heeft als ernstig nadeel dat het gaat om het beoordelen van door inschrijvers mondeling gegeven antwoorden, waarbij de controleerbaarheid van de beoordelingen vrijwel nihil is. Toch is het klachtonderdeel ongegrond omdat er te laat is geklaagd.

PDF icon 150608_-_advies_244_-_.pdf  [186.48 KB]

Advies 243: Moet rekening worden gehouden met kosten en besparingen die de aanbestedende dienst zelf zal realiseren bij de uitvoering van de opdracht?

Publicatiedatum: 27/05/2016

Meervoudig onderhandse procedure. Dat de aanbestedende dienst met een SaaS (Software as a Service) oplossing besparingen zou kunnen realiseren ten opzichte van een On premise oplossing betekent nog niet dat hij gehouden zou zijn eventuele besparingen onderdeel te laten uitmaken van het nadere criterium prijs.

PDF icon 150624_-_advies_243_-.pdf  [117.91 KB]

Pagina's