Behandelde klachten

Advies 216: Is klager voldoende proactief geweest? Risico op collusie en proportionele maatregelen daartegen.

Publicatiedatum: 04/03/2016

Klager is onvoldoende proactief geweest door tijdens de aanbestedingsprocedure geen vragen te stellen over of bezwaar te maken tegen een als beperkend gevoelde eis. Het risico op collusie is ook te beperken door meer proportionele maatregelen te nemen.

PDF icon 150421_-_advies_216_-.pdf  [206.5 KB]

Advies 217: Eisen die (ex art. 2.53 lid 1 Aw) gelden t.a.v. een Nota van Inlichtingen: dienen deze ook bij een nationale procedure te worden toegepast? Publicatieplicht. Gelden de proportionaliteitseisen ook t.a.v. bewijsmiddelen?

Publicatiedatum: 04/03/2016

De regel dat de definitieve, (dynamische) Nota van Inlichtingen moet worden gepubliceerd, geldt ook bij een nationale procedure. Het vragen van een door de “huisbank” te verstrekken “continuïteitsverklaring” is niet proportioneel. Het daarbij toestaan van voorbehouden is strijdig met het transparantiebeginsel.

PDF icon 150731_-_advies_217_-.pdf  [167.89 KB]

Advies 220: Voor wiens risico komt het niet kunnen uploaden van bestanden? Gelijkheidsbeginsel.

Publicatiedatum: 04/03/2016

Het niet kunnen uploaden van bestanden komt voor risico van klager. Beklaagde heeft niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel gehandeld.

PDF icon 150428_-_advies_220_-.pdf  [89.55 KB]

Advies 226: Voldoen de gehanteerde kwalitatieve gunningscriteria aan de transparantie-eis?

Publicatiedatum: 04/03/2016

De gunningsbeslissing is (met uitzondering van één criterium) zodanig inzichtelijk gemotiveerd dat het voor afgewezen inschrijvers mogelijk is de wijze van beoordeling te toetsen.

PDF icon 150610_-_advies_226_-.pdf  [144.83 KB]

Advies 228: Afwijkingen op de UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst: hoever strekt de motiveringsplicht?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Aan de motiveringsplicht t.a.v. het niet integraal toepassen van de paritair voorgestelde UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst kan niet worden ontkomen door inschrijvers in staat te stellen commentaar te leveren op de concept contractstukken.
Niet elke individuele afwijking hoeft te worden gemotiveerd mits de afwijkingen gedragen worden door een generieke motivering. Eisen aan een goede motivering en afweging van afwijkingen. Beoordeling van specifieke motiveringen van bepaalde afwijkingen.

PDF icon 150604_-_advies_228_-_.pdf  [220.84 KB]

Advies 271: Is bij een EMVI beoordeling loting toegestaan?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Het gunningsmodel is objectief en kan slechts op één manier geïnterpreteerd worden. Beklaagde heeft meerdere maatregelen genomen om irreëel biedgedrag tegen te gaan. Geen sprake van ongelijke behandeling van aanbieders. De rangorde bepaling in het kader van de EMVI beoordeling voorziet in de mogelijkheid de gunningsbeslissing niet te baseren op een vergelijkende beoordeling van de inschrijvingen maar op de uitkomst van een loting. Dat is in strijd met de artikelen 2.114 en 2.115 AW.

PDF icon 151008_-_advies_271_-.pdf  [364.55 KB]

Advies 265: Moeten referentieopdrachten gelijk of vergelijkbaar zijn?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Falend Grossmann verweer. Gevraagde referentieopdrachten hoeven niet gelijk te zijn aan maar moeten vergelijkbaar zijn met de aanbestede opdracht. De aanbestedingsstukken en nota van inlichtingen zijn voor meerderlei uitleg vatbaar en dus niet zodanig geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren.

PDF icon 150925_-_advies_265_-.pdf  [174.45 KB]

Advies 256: Wat is de verhouding tussen voorschrift 3.5D en 3.9C van de Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 12/02/2016

Als een aanbestedende dienst paritaire voorwaarden toepast, moeten deze dan nog op proportionaliteit getoetst worden? Kan de motivering van de aanbestedende dienst om af te wijken van 3.5D in dit geval de afwijking (het vragen van een bankgarantie van 10%) dragen?

PDF icon 150813_-_advies_256_-.pdf  [162.46 KB]

Advies 246: Hoe kun je omgaan met EMVI bij een STABU-bestek?

Publicatiedatum: 12/02/2016

Kun je als later toegevoegde inschrijver nog bezwaar maken tegen de partijen die in eerste instantie geselecteerd waren? Is er een grenswaarde te bepalen bij een STABU-bestek, beneden welke waarde er niet meer sprake is van EMVI, maar (de facto) van laagste prijs?

PDF icon 151005_-_advies_246_-.pdf  [250.73 KB]

Advies 255: Aanbestedingsplichtige opdrachten of inbestedingen?

Publicatiedatum: 26/01/2016

Beklaagde (een Ministerie) verleent rechtstreeks schoonmaakopdrachten aan door haarzelf opgerichte Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO). In een dergelijk geval is sprake van “zuiver inbesteden”. Klacht dat sprake zou zijn van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht is daarom ongegrond. Geen klacht ingediend tegen andere Ministeries die eveneens voornemens zijn rechtstreeks schoonmaakopdrachten aan RSO te verlenen. Commissie kan een dergelijke klacht daarom niet in behandeling nemen.

PDF icon 151217_-_advies_255_-.pdf  [183.26 KB]

Pagina's