Behandelde klachten

Advies 264: Prijzenformulier met onbekende aantallen die door de inschrijvers geschat moeten worden. Strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Publicatiedatum: 08/03/2017

Aanbesteding van keuring en inspectie van elektrotechnische installaties.

PDF icon 160408_-_advies_264_-.pdf  [274.94 KB]

Advies 367: Heeft klager voldoende proactief gehandeld? Zijn de door klager gestelde integriteitsschendingen tijdig aangekaart?

Publicatiedatum: 06/03/2017

Europese openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemingen voor het organiseren van handelsmissies en logistiek management voor deelname aan beurzen.

PDF icon 160921_-_advies_367_-.pdf  [135.39 KB]

Advies 368: Zijn damplanken van koudgewalst staal gelijkwaardig met damplanken van warmgewalst staal?

Publicatiedatum: 06/03/2017

Nationale openbare aanbesteding voor vervanging van oeververbindingen, onder vigeur van het ARW 2012. Het bestek schrijft het gebruik van stalen damplanken voor die gemaakt zijn van warmgewalst staal. Klager is een leverancier van koudgewalste stalen damplanken en heeft tevergeefs aan beklaagde gevraagd om de eis van warmgewalst staal in te trekken en ook damplanken van koudgewalst staal toe te staan. Daartoe stelt klager dat deze laatste gelijkwaardig zijn met damplanken van warmgewalst staal.

PDF icon 161003_-_advies_368_-.pdf  [159.76 KB]

Advies 358: Subjectieve beoordeling gunningscriterium? 'Klik' tussen inschrijver en beoordelaars meewegen is ontoelaatbaar.

Publicatiedatum: 28/02/2017

Europese openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst met één onderneming voor communicatieadvies, vormgeving, DTP, drukwerk-inkoop en fotografie. Klager stelt dat het gunningscriterium 'Casus beeldtaal' onvoldoende transparant is en dat het gunningsmodel zal leiden tot subjectieve beoordeling van de inschrijvingen.

PDF icon 160617_-_advies_358_-.pdf  [336.63 KB]

Advies 319: Meervoudig onderhandse gunning adviesopdracht toelaatbaar. Uitsluiting makelaars bij aanbesteding van verzekeringen. Belangenconflict niet aannemelijk gemaakt.

Publicatiedatum: 27/02/2017

Gezamenlijke Europese niet-openbare aanbesteding van drie aanbestedende diensten voor ongevallenverzekeringen voorafgegaan door meervoudig onderhandse gunning van organiseren van de aanbesteding (1) en contractmanagement (2) aan advieskantoor X. Klager stelt dat de onderhandse gunning niet toegestaan zou zijn, dat makelaars ten onrechte uitgesloten zijn van deelneming aan de aanbesteding en dat er een belangenconflict zou zijn met betrekking tot X.

PDF icon 161220_-_advies_319_-.pdf  [223.65 KB]

Advies 318: Niet-functionele eisen aan minicontainers worden als disproportioneel en discriminerend beoordeeld.

Publicatiedatum: 24/02/2017

Europese openbare aanbesteding voor levering van minicontainers en afvalcontainers. Het geschil draait om de technische eisen die gesteld zijn aan de minicontainers (perceel 1). Volgens klager zijn die eisen discriminerend en disproportioneel en zou slechts één leverancier aan die eisen kunnen voldoen.

PDF icon 170126_-_advies_318_-.pdf  [210.03 KB]

Advies 310: RAW OMOP bestek – bevoegdheid van de aanbesteder om vragen over een niet-winnende inschrijving te stellen?

Publicatiedatum: 20/02/2017

Niet-openbare Europese aanbesteding van een OMOP op basis van de RAW 2010 Standaard voor asbestsanering van een woonwijk.

PDF icon 160722_-_advies_310_-.pdf  [223.04 KB]

Advies 386: Is sprake van een ernstige beroepsfout die valt toe te rekenen aan de onderneming? Staat het niet melden daarvan gelijk aan het afleggen van een valse verklaring?

Publicatiedatum: 20/02/2017

Een medewerker van klager heeft bij een eerdere aanbestedingsprocedure van een andere aanbestedende dienst een vervalste tevredenheidsverklaring ingediend. Bij de onderhavige nationale aanbestedingsprocedure op basis van hoofdstuk 2 ARW 2016 heeft klager in het UEA geen melding van deze gedraging gemaakt. Omdat de medewerker destijds handelde binnen de uitoefening van zijn bevoegdheden, kan de gedraging allereerst aan klager worden toegerekend. Daarnaast is de gedraging te kwalificeren als een onrechtmatige gedraging die invloed heeft op de professionele geloofwaardigheid van klager.

PDF icon 170203_-_advies_386_-.pdf  [194.13 KB]

Advies 311: Motiveringsplicht en vertrouwelijkheid. Het beoordelingsmodel moet vooraf bekend gemaakt worden.

Publicatiedatum: 14/02/2017

Niet-openbare Europese aanbesteding van midoffice suite. Beklaagde heeft aan alle afgewezen inschrijvers een volledig overzicht van alle prijzen en alle scores op de kwaliteitscriteria gestuurd. Klagers stellen dat hun rechtmatige commerciële belangen zijn geschaad door deze wijze van bekendmaking. De Commissie is van oordeel dat beklaagde bij de naleving van haar motiveringsplicht van art.

PDF icon 170203_-_advies_311_-.pdf  [358.21 KB]

Advies 300: Verplichting om 'level playing field' te scheppen niet nageleefd bij complexe ICT-aanbesteding.

Publicatiedatum: 13/02/2017

Openbare Europese aanbesteding voor beheer en onderhoud van applicaties en aanverwante ICT-diensten.

PDF icon 160414_-_advies_300_-.pdf  [210.87 KB]

Pagina's