Behandelde klachten

Advies 287: Heeft de aanbestedende dienst gehandeld in strijd met haar motiveringsplicht van art. 2.130 Aw 2012? Inschrijver voldoende proactief?

Publicatiedatum: 24/04/2017

Nationale openbare procedure voor een opdracht voor diensten betreffende  het ontwikkelen, plannen, organiseren en uitvoeren van een collectief opleidingsprogramma voor aankomende topmanagers. Geklaagd wordt over onduidelijke en subjectieve gunningscriteria, niet bij een besluit mededelen van de scores en het toekennen van opmerkelijk lage scores.

De Commissie beschrijft allereerst uitgebreid het toetsingskader voor de beoordeling van kwaliteit en de motiveringsplicht die bij een nationale aanbesteding niet anders zijn dan bij een Europese aanbesteding.

PDF icon 170228_-_advies_287_-.pdf  [458.62 KB]

Advies 295: Onjuiste beoordeling kwaliteitscriteria?

Publicatiedatum: 19/04/2017

Meervoudig onderhandse procedure voor tijdelijke vergroting van de slibontwateringscapaciteit van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Klager stelt dat er een onjuiste beoordeling van de kwaliteitscriteria is geweest.

De Commissie bespreekt eerst de eisen ten aanzien van de door de aanbestedende dienst in acht te nemen transparantie en de motiveringsplicht, die in het kader van een meervoudig onderhandse procedure niet anders zijn dan bij een Europese aanbesteding.

PDF icon 170228_-_advies_295_-.pdf  [264.59 KB]

Advies 379: Bevoordeling van uitgevers bij aanbesteding leermiddelen? Schending van art. 1.10a Aw 2012?

Publicatiedatum: 07/04/2017

Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering van leermiddelen. Geklaagd wordt over de indeling van percelen per uitgever en de omstandigheid dat de consumentenprijzen voor biologieboeken nog niet zijn vastgesteld door de uitgever. Hierdoor zouden uitgevers bevoordeeld zijn bij de aanbesteding.

PDF icon 161018_-_advies_379_-.pdf  [412.74 KB]

Advies 382: Uitleggingsvraag.

Publicatiedatum: 07/04/2017

Twee aanbestedingsprocedures die gedeeltelijk de levering van dezelfde producten betreffen. Onder welke van beide aanbestede raamovereenkomsten valt de levering van die producten?

PDF icon 161201_-_advies_382_-.pdf  [199.19 KB]

Advies 383: Heeft klager niet voldaan aan één van de selectie-eisen? Zo ja, kan de inschrijving nog worden verbeterd of aangevuld?

Publicatiedatum: 07/04/2017

Klager heeft niet voldaan aan de selectie-eis bij haar inschrijving de Gedragsverklaring Aanbesteden te uploaden. Deze eis heeft een knock-out karakter. Er is geen sprake van een gebrek in de inschrijving waarvoor een herstelmogelijkheid bestaat. De inschrijving van klager is terecht als ongeldig terzijde gelegd zonder klager nog in de gelegenheid te stellen het gebrek in de inschrijving te herstellen.

PDF icon 170228_-_advies_383_-.pdf  [173.86 KB]

Advies 377: Is beklaagde afgeweken van de door haar bekendgemaakte beoordelingssystematiek?

Publicatiedatum: 31/03/2017

Europese openbare aanbesteding van vervoersdiensten van geneesmiddelen. Geklaagd wordt over een volgens klager onterechte slechte beoordeling van de kwaliteitscriteria, waardoor klager niet is uitgenodigd voor een ‘pitch’.

De Commissie toetst de klacht aan het standaard beoordelingskader voor kwaliteit, dat ook door de rechter meestal wordt toegepast.

PDF icon 161014_-_advies_377_-.pdf  [252 KB]

Advies 391: Heeft de aanbestedende dienst voldoende informatie verstrekt aan klager om een functietest te kunnen uitvoeren?

Publicatiedatum: 30/03/2017

Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst voor inwinningsapparatuur voor landmeetkundige diensten. Klager is uitgenodigd om een functietest van de door haar aangeboden apparatuur uit te voeren, maar is er tijdens de testperiode niet in geslaagd een internetverbinding met de server van beklaagde tot stand te brengen. Klager stelt dat beklaagde relevantie technische informatie niet verstrekt heeft.

PDF icon 161221_-_advies_391_-.pdf  [303.93 KB]

Advies 374: Viel voor gegadigden te begrijpen dat de (eerste) aanbestedingsprocedure was beëindigd?

Publicatiedatum: 28/03/2017

Alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige gegadigden hadden moeten begrijpen dat de (eerste) aanbestedingsprocedure werd beëindigd. Bij een "kennisgeving van aanvullende informatie over een onvolledige procedure of rectificatie" dienen gegadigden heel alert te zijn. Ook behoort het tot hun verantwoordelijkheid nieuwe aankondigingen in de gaten te houden. De aanbestedende dienst mocht erop vertrouwen met de voornoemde kennisgeving voldoende transparant te hebben gehandeld en was niet gehouden de beëindigde (eerste) aanbestedingsprocedure in de gaten te blijven houden.

PDF icon 161014_-_advies_374_-.pdf  [163.1 KB]

Advies 387: Discriminerende en disproportionele eisen aan verpakkingseenheden van kantoorartikelen?

Publicatiedatum: 14/03/2017

Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering van kantoorartikelen. In het bestek zijn verpakkingseenheden voor de diverse kantoorartikelen voorgeschreven en luidt een eis dat daarvan hoogstens 50% van mag worden afgeweken. Verder moeten sommige artikelen per stuk worden aangeboden. Geklaagd wordt dat door die eisen de huidige leverancier bevoordeeld wordt.

PDF icon 170126_-_advies_387_-.pdf  [193.52 KB]

Advies 375: Is de door de aanbestedende dienst gehanteerde Social Return eis toelaatbaar?

Publicatiedatum: 14/03/2017

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor vervanging van bruggen door duikers. Klager is een brancheorganisatie die optreedt namens een ondernemer die de opdracht wil verwerven. Geklaagd wordt over een Social Return (“SROI”) eis die er op neerkomt dat bij definitieve gunning door inschrijver een cliënt uit het bestand van een Wergeversservicepunt (WSP) voor tenminste een periode van 1 jaar in dienst wordt genomen waarbij uitstroom bij het WSP is gegarandeerd.

PDF icon 161206_-_advies_375_-.pdf  [179.3 KB]

Pagina's