Behandelde klachten

Advies 407: Is de integrale beoordeling van gunningscriteria ten onrechte niet uitgevoerd?

Publicatiedatum: 24/08/2017

Europese openbare procedure aangekondig voor diensten van groenonderhoud op begraafplaatsen. De inhoud van de opdracht is vastgelegd in een RAW-bestek. Klager stelt dat beklaagde in strijd handelt met de beoordelings- en gunningssystematiek zoals opgenomen in het Aanbestedingsdocument. Ter onderbouwing van haar klacht voert klager aan dat beklaagde de subgunningscriteria kwaliteit niet integraal heeft beoordeeld zoals vermeld in het Aanbestedingsdocument.

PDF icon 170426_-_advies_407_-.pdf  [548.66 KB]

Advies 411: Is uitsluiting van gevolmachtigd agenten bij aanbesteding verzekeringsdiensten toegestaan?

Publicatiedatum: 16/08/2017

Europese niet-openbare procedure voor een opdracht tot het leveren van brandverzekeringsdiensten. Klager, die gevolmachtig agent is van een buitenlandse verzekeraar, maakt bezwaar tegen het niet toestaan van gevolmachtigd agenten om in te schrijven.

De Commissie is van oordeel dat het voor de hand ligt dat beklaagde niet alleen de betrokkenheid van gevolmachtigde agenten bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft willen uitsluiten, maar ook de betrokkenheid van gevolmachtigde agenten bij de uitvoering van de overeenkomst.

PDF icon 170630_-_advies_411_-.pdf  [257.08 KB]

Advies 404: Is er sprake van schending van de Voorschriften 3.9 A en 3.9 D Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 16/08/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor levering van kunststof leidingwerk voor riolering. De opdracht is verdeeld in drie percelen en per perceel zal een raamovereenkomst met één ondernemer gesloten worden. Geklaagd wordt over afwijking van de Voorschriften 3.9 A, 3.9 D lid 1 en 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit met betrekking tot de garantiebepalingen in de raamovereenkomst en algemene voorwaarden.

PDF icon 170406_-_advies_404_-.pdf  [216.14 KB]

Advies 405: Is de inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard?

Publicatiedatum: 16/08/2017

Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één onderneming voor onderhoud van elementenverhardingen. De inschrijving van klager is ongeldig verklaard om twee redenen:

  1. Uit de referentieverklaring blijkt niet dat er sprake is geweest van 2000 meldingen;

  2. De inschrijfstaat voldoet niet aan bepaling 01.01.06 lid 2 RAW Standaard 2015.

Klager stelt dat haar inschrijving wel geldig is. Daarnaast stelt zij dat de motivering van de gunningsbeslissing gebrekkig is.

PDF icon 170406_-_advies_405_-.pdf  [216.56 KB]

Advies 393: Is een selectiemethode met extra punten voor meer referenties en combinaties van kerncompetenties toelaatbaar?

Publicatiedatum: 24/07/2017

Europese niet-openbare procedure voor raamovereenkomsten met drie ondernemingen voor inhuur van projectmanagers en huisvestingsconsultants. Er zijn tien kerncompetenties benoemd en er worden meer punten gegeven naarmate er meer referenties die die kerncompetenties aantonen zijn ingediend. Ook leveren combinaties van kerncompetenties extra punten op. Klager maakt bezwaar tegen deze selectiemethode, onder meer omdat deze volgens klager in strijd is met Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit.

PDF icon 170224_-_advies_393_-.pdf  [423.4 KB]

Advies 396: Inschakeling van externe adviseur - is er sprake van belangenverstrengeling?

Publicatiedatum: 10/07/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met drie ondernemingen ten behoeve van de levering van werkkleding en –schoenen aan een aantal leden van een branchevereniging. Beklaagde heeft zich in het kader van de aanbesteding laten adviseren door een externe adviseur C die volgens zijn LinkedIn profiel werkzaam is bij inschrijver D.

PDF icon 170424_-_advies_396_-.pdf  [362.49 KB]

Advies 397: Moet de exploitant van een online medium door een gemeente worden uitgenodigd om in te schrijven voor het verspreiden van nieuws?

Publicatiedatum: 10/07/2017

Meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor de bekendmaking en verspreiding van gemeentenieuws, thema- en campagnespecials via een papieren huis-aan-huisblad. Klager exploiteert een online nieuwsblad en maakt er bezwaar tegen dat zij niet is uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding.

PDF icon 170130_-_advies_397_-.pdf  [170.14 KB]

Advies 392: Is het vragen naar gelijke opdrachten in plaats van vergelijkbare opdrachten toegestaan? Onterecht beroep op percelenregeling.

Publicatiedatum: 10/07/2017

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met één onderneming voor eendaags busvervoer van leerlingen. Geklaagd wordt over minimumeisen met betrekking tot het hebben van ervaring met vervoer in het voortgezet onderwijs en wensen met betrekking tot de pedagogische vaardigheden van de in te zetten chauffeurs. Ook wordt er over geklaagd dat met een beroep op de percelenregeling eendaagse reizen tot een waarde van € 80.000 buiten de raamovereenkomst kunnen worden ingekocht.

PDF icon 161215_-_advies_392_-.pdf  [201.84 KB]

Advies 400: Is een significante verhoging van de exploitatiebijdrage bij een dienstenconcessie toelaatbaar? Beroep op art. 2.163b Aw 2012 slaagt.

Publicatiedatum: 27/06/2017

Beklaagden, twee gemeenten, hebben in 2013 na een Europese openbare procedure een concessie voor beheer en exploitatie van een nieuw intergemeentelijke zwembad gegund aan X. Klager heeft bij de aanbesteding aan beklaagde meegedeeld niet in te kunnen schrijven binnen het gestelde financiële kader (een maximum bedrag van € 110.000). X heeft een exploitatiebijdrage van € 10.000 per jaar gevraagd en daarmee de concessie verworven.

PDF icon 170518_-_advies_400_-.pdf  [366.53 KB]

Advies 388: Wanneer dient het UEA van een onderaannemer waarop beroep wordt gedaan, ingediend te worden?

Publicatiedatum: 21/06/2017

Europese onderhandelingsprocedure met aankondiging voor een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten. De speciale-sectoropdracht is verdeeld in drie percelen waarbij wordt beoogd per perceel een raamovereenkomst met meerdere ondernemingen te sluiten. De aanmelding van klager is ongeldig verklaard omdat zij geen Uniform Europees Aanbestedingsdocument (“UEA”) van haar onderaannemer heeft ingediend. Klager stelt dat de aanbestedingsstukken op dit punt onduidelijk zijn en dat beklaagde haar in de gelegenheid had moeten stellen om alsnog dat document in te dienen.

PDF icon 161215_-_advies_388_-.pdf  [412.38 KB]

Pagina's