Behandelde klachten

Advies 570: Aanbesteder besteedt overheidsopdracht ten onrechte niet Europees aan

Publicatiedatum: 22/07/2020

De Commissie stelt vast dat de aanbesteder de overheidsopdracht voor een nieuw HR-systeem ten onrechte niet Europees heeft aanbesteed maar in plaats daarvan een offerteprocedure heeft georganiseerd die niet algemeen is aangekondigd. Die inbreuk op het Europees aanbestedingsrecht heeft een zodanig fundamenteel karakter dat de Commissie niet verder kan oordelen over de specifieke wijze waarop de aanbesteder zich in het kader van de – onrechtmatige – offerteprocedure jegens de ondernemer heeft gedragen. Daarmee kan de Commissie de klacht verder niet in behandeling nemen.

PDF icon 200424_-_advies_570.pdf  [328.93 KB]

Advies 571: Aanbesteder weet beslissing om opdrachten samen te voegen voldoende te motiveren

Publicatiedatum: 22/07/2020

De Commissie heeft geoordeeld dat aanbesteder de samenvoeging van de opdrachten voldoende heeft gemotiveerd in de zin van artikel 1.5, lid 1, Aw 2012, daarmee heeft aanbesteder eveneens aan zijn motiveringsplicht van artikel 1.5, lid 3, Aw 2012 voldaan. Dit geldt naar het oordeel van de Commissie ook voor een geval als het onderhavige waarbij gelijksoortige opdrachten van verschillende aanbestedende diensten worden samengevoegd (zie Advies 345, overweging 5.10.3).

PDF icon 200602_-_advies_571.pdf  [452.82 KB]

Advies 580: Europese aanbesteding in plaats van toelatingsprocedure is toegestaan

Publicatiedatum: 22/07/2020

De Commissie is van oordeel dat bij het verstrekken van nadere opdrachten voor deurwaardersdiensten de keuze voor een bepaalde tot het systeem toegelaten gerechtsdeurwaarder die de diensten mag gaan verrichten, niet wordt overgelaten – en ook niet kan worden overgelaten – aan derden. Naar het oordeel van de Commissie had de aanbesteder voor de inkoop van de raamovereenkomst dan ook niet kunnen kiezen voor een zogenoemde toelatingsprocedure waarop Richtlijn 2014/24/EU en Deel 2 van de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing zijn.

PDF icon 200622_-_advies_580.pdf  [580.27 KB]

Advies 522: Aanbesteder hoeft niet functioneel te specificeren

Publicatiedatum: 22/07/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor de realisatie van een fietstunnel, inclusief fietspaden met aansluiting op de omliggende fietspaden.

De aanbesteder neemt het standpunt in dat hij niet kwalificeert als aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf in de zin van de Aw 2012. Hij stelt zich op het standpunt dat de Commissie om die reden niet bevoegd is kennis te nemen van de klachten van de ondernemer en dat zijn vrijwillige keuze om de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in acht te nemen daaraan niet afdoet.

PDF icon 200615_-_advies_522.pdf  [271.01 KB]

Advies 562: Geen passende maatregelen getroffen in het kader van een belangenconflict

Publicatiedatum: 10/06/2020

Advies 562 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht tot het leveren en implementeren van een onderwijslogistieke oplossing (roostersoftware). De klacht ziet op een mogelijk belangenconflict tussen een door de aanbesteder ingeschakelde derde (H), die als projectleider en voorzitter van de beoordelingscommissie bij de aanbestedingsprocedure is betrokken en de beoogde winnaar van de aanbestedingsprocedure (K).

PDF icon 200228_-_advies_562.pdf  [718.9 KB]

Advies 547: Klacht over beoordeling inschrijving ongegrond

Publicatiedatum: 26/05/2020

Advies 547 | Samenvatting

De klacht ziet op een nationale openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de levering van diensten voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van startende en gevestigde zelfstandigen. De ondernemer klaagt dat de aanbesteder fouten heeft gemaakt bij de kwalitatieve beoordeling van zijn inschrijving. Hij bestrijdt de beoordeling van zijn inschrijving voor drie subgunningscriteria.

PDF icon 200515_-_advies_547.pdf  [372.16 KB]

Advies 534: Klacht over (motivering) gunningsbeslissing gedeeltelijk gegrond

Publicatiedatum: 30/04/2020

Advies 534 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor implementatie en technisch beheer (inclusief innovatie) van een Studenten Informatie Systeem (SIS) ten behoeve van een negental samenwerkende mbo-instellingen. De klacht van de ondernemer ziet op de motivering van de gunningsbeslissing en de beoordeling van zijn inschrijving.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200417_-_advies_534_.pdf  [480.44 KB]

Advies 569: Was het voldoende mogelijk een certificaat te verkrijgen?

Publicatiedatum: 30/04/2020

Advies 569 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor onderhoud van wegen, bermen en aanver-wante zaken.

PDF icon 200407_-_advies_569_.pdf  [256.75 KB]

Advies 567: Aanbesteder weigert terecht wijziging honorariumpercentage in inschrijving

Publicatiedatum: 10/04/2020

Advies 567 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbesteding van een overheidsopdracht voor ontwerp- en adviesdiensten met betrekking tot de bouw van installaties ten behoeve van de renovatie en restauratie van een museum.

PDF icon 200219_advies_567_.pdf  [427.62 KB]

Advies 568: Onvoldoende motivering voor gunning op laagste prijs

Publicatiedatum: 10/04/2020

Advies 568 | Samenvatting

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor diensten voor terbeschikkingstelling van flexibele arbeidskrachten met één opdrachtnemer voor uitzenden (perceel 1) en met één opdrachtnemer voor payrolldienstverlening (perceel 2). De aanbesteder is zowel penvoerder als één van de deelnemende aanbestedende diensten in deze aanbestedingsprocedure.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200320_-_advies_568.pdf  [409.38 KB]

Pagina's