Advies 477: Beoordeling van de inschrijving en motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing.

(28 september 2018)
Publicatiedatum: 
woensdag, 31 oktober 2018

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het actualiseren en opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer dat de beoordeling van zijn inschrijving op kwaliteit op een aantal punten onjuist is.

De Commissie oordeelt dat de aanbesteder onvoldoende transparant heeft gehandeld door onvoldoende duidelijk te maken op basis van welke kwalitatieve criteria de inschrijvingen zullen worden beoordeeld. Hierdoor kan de Commissie niet vaststellen of de aanbesteder de inschrijving van de ondernemer onjuist heeft beoordeeld. Daarom komt de Commissie verder niet toe aan de behandeling van dit klachtonderdeel.

Klachtonderdeel 2

In dit klachtonderdeel klaagt de ondernemer over de motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing. Hij stelt dat de aanbesteder in strijd heeft gehandeld met het transparantiebeginsel door de scores voor de verschillende beoordelingsonderdelen niet bekend te maken.

De Commissie constateert dat de aanbesteder geen inzicht heeft gegeven in de opbouw van de eindscore voor kwaliteit. De ondernemer kan hierdoor niet nagaan in hoeverre de onderdelen van de beoordeling die hij onjuist acht, van invloed zijn geweest op de eindscore. Bovendien kan de ondernemer hierdoor niet beoordelen of de gegeven motivering de score die hij heeft gekregen, kan dragen en zodoende of het zinvol is een juridische procedure te beginnen. De Commissie is van oordeel dat de aanbesteder niet aan zijn motiveringsplicht heeft voldaan en acht klachtonderdeel 2 gegrond.