Advies 467: Referenties van meer dan 10 jaar geleden mochten wel ingediend worden.

(25 april 2018)
Publicatiedatum: 
dinsdag, 24 juli 2018

Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het ontwerp van de renovatie van het hoofdgebouw van beklaagde. Klager is het niet eens met de afwijzing van haar aanmelding en de beslissing van beklaagde haar niet tot de gunningsfase toe te laten. Klager is van mening dat beklaagde de referenties die zij heeft overgelegd en die betrekking hebben op opdrachten die langer dan 10 jaar geleden zijn verricht, ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten. De klachtencommissie van beklaagde heeft de klacht gegrond verklaard. Na een herbeoordeling is de aanmelding van klager op de veertiende plaats gekomen (in eerste instantie stond zij op de drieëntwintigste plaats).

De klacht bij de Commissie omvat twee onderdelen:
1. Beklaagde heeft via de Nota van Inlichtingen van 15 januari 2018 de referentie-eisen gewijzigd en vervolgens de oorspronkelijke termijn voor aanmelding als gegadigde op 25 januari 2018 om 14.00 uur gehandhaafd. Beklaagde heeft daarmee ten onrechte nagelaten (1) de termijn voor aanmelding als gegadigde te verlengen, (2) potentiële gegadigden in de gelegenheid te stellen om extra vragen te stellen en (3) via een rectificatie de wijzigingen te publiceren. Daarmee heeft beklaagde de aanbesteding op onzorgvuldige en incorrecte wijze doorlopen; en
2. Het klachtenmeldpunt van beklaagde heeft niet zorgvuldig gehandeld.

Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard omdat klager dit punt te laat onder de aandacht van beklaagde heeft gebracht.

Ten overvloede overweegt de Commissie nog dat mede in het licht van de reactie op de klacht door beklaagde de Commissie de klacht onvoldoende onderbouwd acht. Klager heeft onvoldoende duidelijk gemaakt welke wijzigingen zij in haar aanmelding had willen aanbrengen, die zij nu wegens beweerdelijk tijdgebrek achterwege heeft gelaten. Evenmin heeft zij aangegeven welke vragen zij nog had willen stellen.

Bovendien bracht de Nota van Inlichtingen geen wijziging in de veronderstelling van klager dat in het kader van de selectiecriteria referentieprojecten van meer dan 10 jaar oud mochten worden ingediend.

De Commissie is van oordeel dat de wijze waarop een intern klachtenmeldpunt van een aanbestedende dienst omgaat met een klacht die bij dat meldpunt is ingediend tegen die aanbestedende dienst weliswaar als een handelen of nalaten van die aanbestedende dienst kwalificeert, maar niet als een handelen of nalaten dat binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 valt. De Commissie neemt dit klachtonderdeel derhalve niet in behandeling.