Advies 437: Prijsbijlage ontbreekt bij inschrijving. Terecht ongeldig verklaard.

(13 november 2017)
Publicatiedatum: 
vrijdag, 19 januari 2018

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor diensten betreffende inspecties, preventief onderhoud, correctief onderhoud (storingen) en herstellingen (manco's) van hijswerktuigen ten behoeve van objecten van X. De opdracht is verdeeld in vijf percelen. Hoofdstuk 2 van het ARW 2016 is van toepassing verklaard. De inschrijving van klager is ongeldig verklaard omdat Bijlage 12 Herstellingen hijswerktuigen ontbreekt. Klager maakt hiertegen bezwaar.

De Commissie constateert dat in de Aanbestedingsleidraad is bepaald dat ondernemingen die in aanmerking willen komen voor gunning van de opdracht een tijdige, volledige en correcte  inschrijving per perceel moeten indienen via het dashboard van deze aanbesteding. Vervolgens is bepaald dat bepaalde documenten per perceel via TenderNed moeten worden ingediend. Dat Bijlage 12 "Herstellingen hijswerktuigen [perceelnaam]" uiterlijk bij inschrijving moest worden ingediend, is hier niet bepaald.

In paragraaf 7.3 ("Financieel Criterium) van de Aanbestedingsleidraad is bepaald dat het financieel criterium bestaat uit de inschrijvingssom, zoals ingevuld op het inschrijvingsbiljet. Ook is bepaald dat voor de bepaling van de laagste fictieve inschrijfsom per perceel de inschrijving zal worden beoordeeld op de evaluatieprijs. Vervolgens is in paragraaf 7.3 bepaald dat de evaluatieprijs de optelsom betreft van drie elementen: 1. preventief onderhoud; 2. correctief onderhoud en 3. herstelwerkzaamheden voortkomend uit onderhoud. De inschrijver met de laagste evaluatieprijs heeft de laagste fictieve inschrijfsom ingediend. Voor het derde element 'herstelwerkzaamheden voortkomend uit onderhoud' wordt in paragraaf 7.3 verwezen naar de bijlage 'Herstellingen hijswerktuigen'. Bijlage 12 bevatte dus onderliggende prijzen die bepalend waren voor een onderdeel van de evaluatieprijs waarop de inschrijvingen werden beoordeeld.

De Commissie merkt op dat het op de weg van beklaagde had gelegen in de aanbestedingsstukken te vermelden dat ook Bijlage 12 uiterlijk bij inschrijving had moeten worden ingediend. Beklaagde vindt dat zelf ook: zij heeft zelf aangegeven dat Bijlage 12 abusievelijk niet is opgenomen in de lijst met bij inschrijving in te dienen documenten en merkt dat zelf aan als een 'slordigheid'. Het voorgaande laat naar het oordeel van de Commissie echter onverlet dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers de Aanbestedingsleidraad zo zullen hebben begrepen dat per perceel ook Bijlage 12 "Herstellingen hijswerktuigen" uiterlijk bij inschrijving moet worden ingediend.

Tot slot komt de vraag aan de orde of klager in de gelegenheid had moeten worden gesteld alsnog de ontbrekende Bijlage 12 in te dienen. Naar het oordeel van de Commissie kan het alsnog indienen van Bijlage 12 niet worden aangemerkt als een klaarblijkelijk eenvoudige precisering of het rechtzetten van kennelijke materiële fouten. Hoewel de evaluatieprijs gelijk zou moeten blijven, zou klager daarmee de mogelijkheid hebben om de prijzen in Bijlage 12 te wijzigen en daarmee in werkelijkheid een nieuwe inschrijving in te dienen.

Het voorgaande betekent dat beklaagde de inschrijving van klager terecht als ongeldig terzijde heeft gelegd zonder klager nog in de gelegenheid te stellen het gebrek in haar inschrijving te herstellen.

De klacht is derhalve ongegrond.