Advies 206: Ongeldige inschrijving gewijzigd door aanbestedende dienst - dit is in strijd met de regels.

(9 mei 2016)
Publicatiedatum: 
vrijdag, 13 oktober 2017

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor een overheidsopdracht voor verlenen van adviesdiensten ten behoeve van de realisatie van Dynamische Reis Informatie Systemen (“DRIS”). Geklaagd wordt dat beklaagde in strijd met de regels de prijsopgaaf van klager op een punt naar boven bijgesteld heeft en op een ander punt naar beneden bijgesteld heeft. Beklaagde stelt dat klager een ongeldige inschrijving heeft gedaan, maar dat sprake is van een gebrek dat zich voor herstel leende.

De Commissie overweegt dat in bijlage 4B van de Offerteaanvraag (“Prijs”) is bepaald dat wanneer een inschrijver het door hem ingevulde prijsformulier ondertekent, hij daarmee verklaart dat het prijsformulier op alle gevraagde onderdelen een prijsopgaaf bevat en dat hij de inschrijfstaat van beklaagde heeft gehanteerd zonder dat hierin wijzigingen zijn aangebracht. Klager is bij het invullen van het prijsformulier afgeweken van de uitgangspunten van Bijlage 4B. De Commissie komt dan ook tot het oordeel dat klager ongeldig heeft ingeschreven.

Op basis van de jurisprudentie overweegt de Commissie dat wanneer een inschrijver zijn inschrijving heeft ingediend, die inschrijving in beginsel niet meer mag worden aangepast op initiatief van de aanbestedende dienst of van de inschrijver zelf. De verplichting van een aanbestedende dienst om de inschrijvers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen en de hieruit voortvloeiende transparantieverplichting verzetten zich daartegen. Deze verplichtingen staan er echter niet aan in de weg dat, in uitzonderlijke gevallen, de inschrijvingen gericht kunnen worden verbeterd of aangevuld, met name omdat deze klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeven, of om kennelijke materiële fouten recht te zetten, mits deze wijziging er niet toe leidt dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld (HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-599/10 (SAG), r.o. 40). Het maken van een dergelijke uitzondering is echter uitgesloten ingeval van ontbrekende informatie die op straffe van uitsluiting moet worden verstrekt (HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-336/12 (Manova) r.o. 40).

De Commissie is van oordeel dat de in bijlage 4B van de Offerteaanvraag opgenomen uitgangspunten het karakter hebben van knock-outeisen. Hierop gelet is de Commissie dan ook van oordeel dat de ongeldige inschrijving van klager van verdere beoordeling diende te worden uitgesloten en dat de mogelijkheid was afgesneden om een gebrek in die inschrijving te herstellen, nog daargelaten of beklaagde dat herstel zelf mocht uitvoeren zonder klager daar vooraf in te kennen.

Het voorgaande betekent dat de klacht op zichzelf gegrond is: het was beklaagde niet toegestaan de inschrijving van klager aan te passen. Anders dan klager is de Commissie echter van oordeel dat beklaagde de inschrijving van klager in plaats daarvan ongeldig had moeten verklaren en klager van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure had moeten uitsluiten.